Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức

đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023

Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023, như sau:

1. Về triển khai thực hiện

Sở Giao thông vận tải đã triển khai và ban hành các văn bản sau:

- Kế hoạch số 4665/KH-SGTVT ngày 29/9/2023, về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023;

- Văn bản số 4713/SGTVT-VP ngày 02/10/2023 về việc lấy ý kiến khảo sát, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023 (có đính kèm Phiếu thăm dò ý kiến của tổ chức, cá nhân).

2. Hình thức thực hiện khảo sát

- Sở Giao thông vận tải đã gửi Văn bản số 4713/SGTVT-VP ngày 02/10/2023 đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh trên phần mềm văn phòng điện tử - iDesk và theo các hình thức khác như bưu điện, trên website Sở GTVT, trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh khi đến làm thủ tục tại quầy của Sở GTVT.

- Theo đó các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện khảo sát đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023 bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến:

+ Trực tiếp bằng Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân (bản giấy) được gửi kèm theo tại công văn số 4713/SGTVT-VP ngày 02/10/2023.

+ Trực tuyến bằng cách quét mã QR và điền biểu mẫu khảo sát (Google Form).

3. Kết quả thực hiện

Căn cứ Phiếu thăm dò ý kiến của tổ chức, cá nhân gửi về, Sở Giao thông vận tải tổng hợp như sau:

a) Tổng cộng số Phiếu thu vào: 134 phiếu, 12 công văn gồm:

- Bằng đường bưu điện và trực tiếp: 61 Phiếu;

- Bằng hình thức trực tuyến, biễu mẫu QR: 73 phiếu.

b) Kết quả kiểm Phiếu:

- Công văn góp ý của các Sở, ngành, địa phương: 12 công văn;

- Phiếu hài lòng:  132 Phiếu;

Trong đó:

+ Phiếu hài lòng, có 01 lần bổ túc hồ sơ: 20 Phiếu;

+ Phiếu hài lòng, có 02 lần bổ túc hồ sơ trở lên: 06 Phiếu;

- Phiếu không hài lòng: không có.

- Phiếu có ý kiến: 02 Phiếu; Đối với phiếu có ý kiến đóng góp, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu công chức rà soát, làm rõ vướng mắc, để hỗ trợ cá nhân, tổ chức.

Trên cơ sở những đánh giá, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; Sở Giao thông vận tải sẽ đúc kết, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của Sở ngày càng tốt hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023.

(Kèm theo danh sách người dân, tổ chức, đơn vị thực hiện khảo sát đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải).

                                                             Nguồn: Báo cáo số 5373/BC ngày 07/11/2023 của Sở Giao thông vận tải


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 66
Tất cả: 22204774

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp