Vận tải Vận tải

Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến các TTHC trong lĩnh vực GTĐTNĐ
Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 4031/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2015 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến các TTHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
 

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến các TTHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Quyết định nêu rõ, đối với việc thực thi phương án đơn giản hóa TTHC: Các Vụ, Cục ĐTNĐ Việt Nam có trách nhiệm chủ trì soạn thảo, trình Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản theo phụ lục kèm theo. Việc xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phải thực hiện theo đúng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này và trong quá trình xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế có thể tiếp tục đơn giản hóa nếu thấy cần thiết.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn bị thực hiện; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đối với việc thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng với Cục ĐTNĐ Việt Nam triển khai xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch ban hành.

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến các TTHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa xem tại đây.

Theo mt.gov.vn


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 16472195

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp