Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông vận tải

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông vận tải

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

          Căn cứ yêu cầu công việc và kết quả xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015;

          Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Giao Thông Vận Tải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3.  Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng hế thống quản lý chất lượng, cán bộ công chức, viên chức và người lao động các bộ phận, đơn vị  có liên quan của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                              Nguồn: Quyết định số: 482/QĐ-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 20330444

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp