Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tăng cường bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh tại các cảng biển vàcảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện văn bản số 132/CV-BCĐ ngày 22/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về đảm bao điều kiện an toàn vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch;

Trên cơ sở văn bản số 2199/SGTVT-KHTC ngày 20/7/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh,

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đề nghị doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng bến thủy nội địa:

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và văn bản số 2199/SGTVT-KHTC ngày 20/7/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý:

+ Tiến hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 định kỳ theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020.

+ Cập nhật phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong đó ưu tiên xây dựng phương án bố trí, quản lý khu vực lưu trú tập trung (tại chỗ hoặc bên ngoài) cho nhân viên cảng và nhân viên nhà thầu của cảng; sắp xếp ca, kíp làm việc hợp lý, không sắp xếp nhân viên đang lưu trú tập trung trong cảng làm việc chung với nhân viênlưu trú tập trung bên ngoài;đồng thời cập nhật phương án vận chuyển cho người lao động lưu trú tập trung bên ngoài (nếu có).

+ Cập nhật danh sách toàn bộ người lao động của cảng và của nhà thầu đang hoạt động tại cảng theo Mẫu số 4 (văn bản số 2199/SGTVT-KHTC ngày 20/7/2021).

+ Tiếp tục chủ động nguồn lực để xét nghiệm cho toàn bộ công nhân viên tại đơn vị và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý khi có các trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 theo quy định.

- Yêu cầu các đơn vị hoàn thành cập nhật phương án phòng chống dịch COVID-19 và các Mẫu báo cáo tại văn  bản số 2199/SGTVT-KHTC ngày 20/7/2021 gửi về Sở Giao thông vận tải,Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, đồng gửi UBND thành phố, huyện, thị xã nơi doanh nhiệp hoạt động, Ban Quản lý các khu công nghiệp (đối với doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp), Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (đối với doanh nghiệp cảng biển), Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với các cảng, bến thủy nội địa) để tổng hợp, thẩm định và kiểm tra.

- Đối với các cảng quân đội đã thực hiện cắm trại 100% quân số tại đơn vị, đề nghị chỉ gửi cam kết phòng chống dịch, phương án phòng chống dịch COVID-19 để tổng hợp, báo cáo.

- Đối với các doanh nghiệp không có thay đổi hoặc thay đổi nội dung đã báo cáo, đề nghị cập nhật định kỳ gửi về Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan trước 15 giờ 00 hàng ngày.

- Đối với các doanh nghiệp chưa gửi bản cam kết, phương án phòng chống dịch COVID-19 và các mẫu báo cáo liên quan: Yêu cầu gửi báo cáo trước 09 giờ 00 ngày 24/7/2021. Sau thời gian nêu trên, nếu không nhận được báo cáo, Sở Giao thông vận tải sẽ tổng hợp các doanh nghiệp chưa báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét tạm dừng hoạt động do không đáp ứng các yêu cầu quy định về phòng chống dịch COVID-19.

2. Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tiếp tục chủ động chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định nêu trên, kiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo ngành theo quy định.

3. Giao Cảng vụ Đường thủy nội địa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chónghướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cảng, bến, thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định nêu trên; kiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải trước 16 giờ 00hàng ngày.

Các văn bản và biểu mẫu báo cáo gửi kèm được đăng tải trên trang thông tin Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn/.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về:

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: (84-254) 3727840 | Fax: (84-254) 3727828 | E-mail: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn. Hoặc

- Ông Lương Anh Tuấn             - Phó Giám đốc. Điện thoại: 0903675394.

- Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận    - Phó Giám đốc. Điện thoại: 0909335959.

- Ông Nguyễn Hữu Hùng Trường - Phụ trách tổng hợp.

Điện thoại: 0938714041 - Email hungtruong.nguyen@gmail.com.

Sở Giao thông vận tải đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

(Xin gửi kèm:

- Văn bản số 132/CV-BCĐ ngày 22/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh;

- Văn bản số 2199/SGTVT-KHTC ngày 20/7/2021 của Sở Giao thông vận tải và các biểu mẫu báo cáo kèm theo).

- Biểu mẫu báo cáo phòng chống Covid 19 trong doanh nghiệp.

 

                                                                          Nguồn: Công văn số 2220/SGTVT-KHTC ngày 23/7/2021 của SGTVT

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 25
Tất cả: 24427518

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp