Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban đề thi

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban đề thi

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022 của Sở Giao thông vận tải, về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022;

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ văn bản số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh BR-VT, về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh BR-VT (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông vận tải, về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Kế hoạch số 3066/KH-SGTVT ngày 17/8/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc phê duyệt danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban đề thi; gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Thượng Chí, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, Trưởng Ban;

- Ông Lương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi tuyển, Phó Trưởng Ban;

- Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Hội đồng thi tuyển, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Thanh Phương, Chuyên viên Văn phòng Sở, Ủy viên;

- Bà Vương Minh Anh Thư, Chuyên viên Văn phòng Sở, Ủy viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng đề thi, đáp án và thang điểm cho đề thi viết;

- Đảm bảo bí mật đề thi viết trong suốt quá trình xây dựng ngân hàng đề thi cho đến khi công bố đề thi;

- Niêm phong đề thi theo chế độ tài liệu Mật và bàn giao cho Hội đồng thi tuyển.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của các thành viên tham gia Ban đề thi do Trưởng Ban đề thi phân công;

- Ban đề thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                        Nguồn: Quyết định số 794/QĐ-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 32
Tất cả: 22238647

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp