Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Ttham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Ngày 05/10/2022, Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2265/BTCCT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy".

Sở Giao thông vận tải đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai đến công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung thi: Các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy.

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ: https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối Intennet tại Website cuộc thi theo bộ đề được thiết kế sẵn.

3. Thời gian thi: Từ 00 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Thể lệ Cuộc thi cùng tài liệu tham khảo và các nội dung liên quan đến cuộc  thi được đăng tải trên Website của Cuộc thi tại địa chỉ:https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai phát động đến công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi./.

                                                 Nguồn: Công văn số 3940/SGTVT-TTS ngày 10/10/20222


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 43
Tất cả: 24426830

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp