Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định thành lập Ban Thẩm định

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022


Số:  715           /QĐ-HĐTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          

 

 
 
 

 


Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  19  tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban thẩm định

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

 

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022 của Sở Giao thông vận tải, về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022;

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ văn bản số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh BR-VT, về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh BR-VT (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hội đặc thù cấp tỉnh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 5159/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc giao chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông vận tải, về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ văn bản số 3066/KH-SGTVT ngày 17/8/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban thẩm định; gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển, Phó Trưởng Ban;

3. Ông Phan Trọng Hiền, Ủy viên Hội đồng thi tuyển, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Gia Hồng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Phương, Chuyên viên Văn phòng Sở, Thành viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ban thẩm định có trách nhiệm:

- Thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự dự thi đối với đối tượng đăng ký dự thi và đề cử dự thi (nếu có);

- Tổng hợp kết quả thẩm định; lập danh sách đối tượng đăng ký dự thi và đề xuất danh sách đủ điều kiện dự thi;

- Xây dựng quy chế, nội dung cách thức, kế hoạch, cung cấp thông tin cần thiết cho đối tượng dự thi (sau khi được Hội đồng thi tuyển thống nhất).

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của các thành viên tham gia Ban thẩm định do Trưởng Ban thẩm định phân công.

- Ban thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                          

- Như Điều 4;

- UBND tỉnh (b/cáo);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/cáo);

- Sở Nội vụ tỉnh;

- Đảng ủy Sở;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở GTVT;

- Lưu: VT, HĐTT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Trần Thượng Chí

 

Xem chi tiết Quyết định : Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 20540164

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp