Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020.

Thực hiện Thông báo số 143/TB-STC ngày 04/8/2021 của sở Tài chính về việc Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của sở Giao thông vận tải.

Sau khi xem xét, rà soát, Sở Giao thông vận tải có ý kiến cụ thể như sau:

 1. Xử lý về tài chính:

- Sở Giao thông vận tải: Đối với chi phí hoạt động còn thiếu do quỹ lương thực tế cao hơn dự toán được bố trí với tổng số tiền là 14.000.000 đồng: Đề nghị bộ phận Kế toán phòng Kế hoạch tài chính tập hợp các hồ sơ có liên quan gửi về Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí.

- Cảng vụ đường thủy nội địa: Đối với chi phí hoạt động còn thiếu do quỹ lương thực tế cao hơn dự toán được bố trí với tổng số tiền là 7.000.000 đồng: Đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa tập hợp các hồ sơ có liên quan gửi về Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí.

……

2. Thực hiện các nhiệm vụ được giao:

a. Các phòng chuyên môn thuộc sở:

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ dở dang trong năm 2020 đảm bảo hoàn thành dứt điểm trong năm 2021 cụ thể:

+ Xây dựng bộ định mức, đơn giá công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ;

+ Đề án xây dựng khung chuẩn hóa đánh giá chất lượng các nhà cung cấp dịch vụ Logistic và hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp Cảng biển Logistic;

+ Đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyết khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

 

 

+ Dự án xây dựng hệ thống trụ chống va bảo vệ cầu trên các tuyến đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

b. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Đề nghị Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết gửi Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2021; sớm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để có ý kiến cụ thể về tiền thuê đất của đơn vị tại Vũng Tàu và cơ sở 2 tại Bà Rịa để làm thủ tục nộp tiền thuê đất dứt điểm trong năm 2021 và báo cáo cụ thể về sở Giao thông vận tải được biết bằng văn bản.

- Đối với Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: 2.462.207.310 đồng của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước KV XIII, đề nghị Trung tâm Đăng kiểm sớm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để có ý kiến cụ thể về tiền thuê đất của đơn vị dứt điểm trong năm 2021 và báo cáo cụ thể về sở Giao thông vận tải được biết bằng văn bản.

- Đề nghị Công ty dịch vụ bến xe chủ động lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất đối với các khu đất do Công ty quản lý hiện nay.

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.

   Trong quá trình triển khai, thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Thông báo số 143/TB-STC ngày 04/8/2021 của sở Tài chính).

Mẫu phụ lục 2a

                                                                                                        Nguồn Công văn số 2407/SGTVT-KHTC


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 21719972

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp