Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo Về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 1229          /TB-SGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          


Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  05  tháng 5  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe


Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn bản số 4700/UBND-VP ngày 05/5/2021, về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.  

Trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy cơ kéo dài của dịch bệnh COVID-19 và nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tình hình hiện nay.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnhnhư sau:

 Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng việc tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô, mô tô kể từ ngày 06/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đề nghị các cơ sở đào tạo, thông báo đến toàn thể học viên học lái xe và nghiêm túc thực hiện./.

         

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đỗ Hải Thuận

 Xem file chi tiết đính kèm: Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19531159

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp