Thông báo Thông báo

Thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đồi bồ sung một số nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Kế hoạch số 2837/KH-SGTVT ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo về việc thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng tham dự thi:

1.1. Đối với công chức Sở GTVT và viên chức các đơn vị trực thuộc

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn của Sở Giao thông vận tải.

1.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

b) Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a, điểm b nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản ý cấp phòng thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi:

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm;

c) Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

d) Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

đ) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e) Đáp ứng các điều kiện khác do Sở GTVT bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:

* Về năng lực, kiến thức và hiểu biết

 Được quy định tại nội dung b) điểm 2 phần IV của Kế hoạch số 2837/KH-SGTVT ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận tải; Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đăng ký dự tuyển. 

* Về trình độ và kinh nghiệm: Chi tiết theo Phụ lục Bảng tiêu chuẩn cụ thể về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Số lượng, vị trí thi tuyển:

Chức danh trưởng phòng và tương đương: 03 vị trí

3.1. Một (01) vị trí Trưởng phòng - Phòng Quản lý kết cấu & Chất lượng công trình giao thông;

3.2. Một (01) vị trí Giám đốc Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3.3. Một (01) vị trí Trưởng Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi: Một (01) Bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch (theo Mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh và đóng dấu giáp lai) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

- Quyết định tuyển dụng lần đầu;

- Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần nhất (nếu có).

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021 (trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính - Chính trị Tỉnh, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (tại Tầng 01)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải:

a) Tuân thủ các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

b) Liên hệ với ông Lâm Đại Triều, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 0982379737 hoặc ông Nguyễn Thanh Phương , chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 0931515979 để nộp hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức thi tuyển:

a) Thi viết môn Kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 10 năm 2021;

Thời gian cụ thể, chính thức, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thông báo đến người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển.

- Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng 11 năm 2021;

Thời gian cụ thể, chính thức, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thông báo đến ứng viên dự tuyển phần thi viết môn Kiến thức chung có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên.

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo nhu cầu thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Giao thông vận tải, các đơn vị trực thuộc và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết thực hiện./.

Hồ sơ đính kèm:

- Kế hoạch số 2837/KH-SGTVT ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận tải;

- Phụ lục Bảng tiêu chuẩn cụ thể về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Mẫu số 01: Đơn đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý;

- Mẫu số 02: Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ;

- Mẫu số 03: Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức

                                                                 Nguồn: Thông báo số 2846/TB-SGTVT  ngày 01/9/2021 của Sở GTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 19506153

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp