Thông báo Thông báo

Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Văn bản số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh BR-VT (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Kế hoạch số 5763/KH-SGTVT ngày 23/11/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023, cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng thi tuyển: Thi tuyển ba (03) vị trí với số lượng bốn (04) người, gồm:

- Vị trí 1: Phó Chánh Thanh tra Sở với số lượng hai (02) người;

- Vị trí 2: Trưởng phòng Quản lý vận tải Phương tiện và Người lái với số lượng một (01) người;

- Vị trí 3: Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh BR-VT với số lượng một (01) người.

2. Đối tượng tham dự thi:

a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi:

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác nhận và đủ điều kiện bổ nhiệm nếu trúng tuyển;

- Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:

2.2.1. Về năng lực, kiến thức và hiểu biết

- Nắm được quan điểm, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; nắm vững các phương hướng, chủ trương, chính sách của hệ thống quản lý nghiệp vụ và các lĩnh vực liên quan; nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý và liên quan; nắm chắc mục tiêu, đối tượng quản lý, nắm sâu các hệ thống nguyên tắc, cơ chế quản lý nghiệp vụ lĩnh vực đó và biết những hệ thống quản lý liên quan;

- Hiểu biết cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; có kiến thức khoa học về lãnh đạo, quản lý và nắm được nguyên tắc, quy định về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác vận động quần chúng; am hiểu cơ bản về quản lý nhà nước;

- Có khả năng điều hành tốt công việc được giao; có năng lực tham mưu, đề xuất và đóng góp vào sự lãnh đạo chung của cơ quan trên lĩnh vực được phân công; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng; có năng lực kiểm tra, sơ, tổng kết và tổ chức nghiên cứu các chuyên đề.

2.2.2. Về trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của ngành, lĩnh vực công tác được phân công;

- Lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

- Quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp;

- Yêu cầu khác: Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển (Theo phụ lục đính kèm Kế hoạch 5763/KH-SGTVT ngày 23/11/2023).

4. Hồ sơ đăng ký dự thi: Hai (02) bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

- Bản photo quyết định tuyển dụng; quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026;

- Các Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ (nếu có).

Chú ý: Tất cả hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự đã nêu trên.

5. Nội dung, hình thức thi tuyển:

5.1. Thi viết kiến thức chung

Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

5.2. Thi trình bày Đề án

- Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên.

- Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề "Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển".

6. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 24/11/2023 đến hết ngày 14/12/2023 (15 ngày làm việc).

7. Địa điểm nhận hồ sơ

Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính - Chính trị Tỉnh, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (tại Tầng 02, Phòng 202; Liên hệ với ông Nguyễn Thanh Phương, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 0931515979 hoặc bà Vương Minh Anh Thư, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 0933366746 để được tiếp nhận hồ sơ).

* Lưu ý: Thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính - Chính trị Tỉnh, địa chỉ số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023).

8. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thi viết kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 01 năm 2024.

- Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng tháng 01 năm 2024.

Thời gian thi chính thức Sở Giao thông vận tải sẽ có thông báo gửi đến thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Giao thông vận tải, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết thực hiện./.

Hồ sơ đính kèm:

- Kế hoạch số 5763/KH-SGTVT ngày 23/11/2023 của Sở Giao thông vận tải;

- Mẫu đơn đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Nguồn: Thông báo số 5764/TB-SGTVT ngày  24/11/2023 của Sở Giao Thông vận tải


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 24427400

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp