Thông báo Thông báo

Kết quả điểm thi môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông vận tải, về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Kế hoạch số 3066/KH-SGTVT ngày 17/8/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022.

Sở Giao thông vận tải thông báo

1. Kết quả điểm thi môn kiến thức chung, của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022 (có Bảng tổng hợp điểm thi môn Kiến thức chung kèm theo).

Kết quả điểm thi môn kiến thức chung được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải và niêm yết tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.

2. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả điểm thi môn Kiến thức chung, đề nghị gửi đơn về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) kể từ ngày ban hành Thông báo này cho đến hết ngày 03/11/2022.

Hội đồng thi tuyển Sở Giao thông vận tải không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh dự thi được biết./.

                                                                                                       Nguồn: Thông báo số 4274/TB-SGTVT

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 21719996

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp