Thanh toán không dùng tiển mặt Thanh toán không dùng tiển mặt

1. Công văn số 2079/BC-BRI ngày 29/7/2022 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Kết quả thực hiện các mục tiêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Kế...
1. Nghị định số 10/VBHN-NHNN ngày  22/02/2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về thanh toán không dùng tiền mặt; 2 . Thông báo số 407/TB-UBND ngày 16/06/2022 của UBND...
1. Báo cáo số 2007/BC-UBND ngày 08/3/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về Kết quả thực hiện kế hoạch triển khai hội nghị "Chuyển đổi số - Không dùng tiền mặt" thực hiện nhiệm vụ trọng tâm vè chuyển...

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 14
Tất cả: 22238654

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp