Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Phù hiệu xe

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Dữ liệu trích xuất trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TBGSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 8 và 9 năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLVTPT&NL,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thu hồi 194 Phù hiệu xe do Sở Giao thông vận tải cấp, thời hạn thu hồi trong vòng 01 tháng kể từ ngày đơn vị nộp lại phù hiệu.

Lý do: Phương tiện vi phạm tốc độ vượt quá so với tốc độ quy định (Đính kèm Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1000km).

Điều 2: Giám đốc các đơn vị có trách nhiệm nộp lại Phù hiệu vận tải bằng xe ô tô cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Quyết định này;

Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý của đơn vị; xử lý nghiêm khắc các trường hợp lái xe vi phạm và báo cáo bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải.

Điều 3:Trưởng phòng QLVT PT&NL, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Giám đốc các đơn vị vận tải tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                          Nguồn: Quyết định số 535/QĐ-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 29
Tất cả: 24426866

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp