Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Về việc thu hồi Phù hiệu xe (DNTN Duy Tùng

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Số:  631  /QĐ-SGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  16  tháng 8 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Phù hiệu xe

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ.UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo Thông báo số 93/TBTLHĐ-Cty ngày 22/3/2022 của Công ty Dịch vụ bến xe về việc thanh lý hợp đồng khai thác vận tải hành khách tuyến từ Bà Rịa – Vũng Tàu (Bến xe Vũng Tàu) đi Đà Nẵng (Bến xe Đà Nẵng) và Quảng Bình (Bến xe Ba Đồn);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thu hồi 07 Phù hiệu xe do Sở Giao thông vận tải cấp cho DNTN Duy Tùng hoạt động khai thác trên các tuyến từ Bà Rịa – Vũng Tàu (Bến xe Vũng Tàu) đi Đà Nẵng (Bến xe Đà Nẵng) và từ Bà Rịa – Vũng Tàu (Bến xe Vũng Tàu) đi Quảng Bình (Bến xe Ba Đồn), cụ thể các phương tiện: 72B02186, 72B02700, 72B02875, 72B02947, 72B03568, 72B03367, 72B01752.

Lý do: Phương tiện vi phạm Điểm c Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP "Thu hồi phù hiệu của các xe ô tô kinh doanh vận tải theo tuyến cố định khi doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục".

Điều 2: Giám đốc đơn vị có trách nhiệm nộp lại Phù hiệu cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3: Trưởng phòng QLVT PT&NL, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Giám đốc đơn vị vận tải tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • Tổng cục ĐBVN (b/c);
 • Công an tỉnh (p/h);
 • Giám đốc (để b/c);;
 • Thanh tra Sở BRVT (p/h xử lý);
 • DNTN Duy Tùng (T/h);;
 • Trang web Sở GTVT;
 • Công ty DV Bến xe;
 • Lưu: VT, QLVTPT&NL(2b).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đỗ Hải Thuận

 

Nguồn: Quyết định 631/QĐ-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 19
Tất cả: 24426992

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp