Lĩnh vực khiếu nại tố cáo Lĩnh vực khiếu nại tố cáo

Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002403 Số quyết định: 70/QĐ-TTCP; 1736/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002402 Số quyết định: 70/QĐ-TTCP; 1736/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002400 Số quyết định: 70/QĐ-TTCP Tên thủ tục: Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 1.010942 Số quyết định: 193/QĐ-TTCP; 3866/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục tiếp công dân tại cơ quan Cấp thực hiện:  Cấp Tỉnh Loại...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002394 Số quyết định: 700/QĐ-TTCP; 2986/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002411 Số quyết định: 424/QĐ-TTCP; 2614/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh ...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002407 Số quyết định: 424/QĐ-TTCP Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục:...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002499 Số quyết định: 194/QĐ-TTCP; 3866/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC ...

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 35
Tất cả: 24426800

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp