Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lich sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 7 năm 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 07 NĂM 2022
STT KHÓA HỌC
ĐĂNG KÝ 
CƠ SỞ
 ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
 SÁT HẠCH 
NGÀY
 SÁT HẠCH 
SL
D. KIẾN
HẠNG SH GHI
CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 
1 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 1/7/2022 55 A2 T6-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 3/7/2022 Cấp độ A1 CN-VT
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 3/7/2022 Cấp độ A1 CN-BR
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 17/7/2022 Cấp độ A1 CN-BR
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 17/7/2022 Cấp độ A1 CN-VT
6 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 29/7/2022 35 A2 T6-VT
7 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 30/7/2022 Cấp độ A1 T7-BR
8 Khóa A1 TTSH-GDNN ĐL TTSHL Đăng Lâm 31/7/2022 Cấp độ A1 CN-BR
9 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 31/7/2022 Cấp độ A1 CN-VT
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D, E 
10 B11K55;56 + B2K196;197 + CK182;183 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 2/7/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
11 CC6/2022 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 2/7/2022 10 D  
12 QHTL - HẢI VÂN SỞ GTVT TTSHLX Hải Vân 2/7/2022 25 B11+B2+C+D+E QHTL
13 K82B2 + K52C + K35B11 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 2/7/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
14 K14B2 + K15B2 + K16B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 3/7/2022 Cấp độ  B2, C  
15 B11K57;58 + B2K198;199 + CK184;185 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 9/7/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
16 K51B11+K351B2 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 9/7/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
17 QHTL -ĐẠT PHÚC  SỞ GTVT TTSHLX Đạt Phúc 9/7/2022 25 B11+B2+ C QHTL
18 K04B1 + K06B2 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 10/7/2022 Cấp độ B11+B2+C  
19 K172B2 + K173B2 + K89B11 + K90B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 10/7/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
20 B11K59;60 + B2K200;201 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 16/7/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
21 CC7/2022 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 16/7/2022 10 D  
22 QHTL - HẢI VÂN SỞ GTVT TTSHLX Hải Vân 16/7/2022 25 B11+B2+C+D+E QHTL
23 K51B11 + K286C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 16/7/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
24 K17B2 + K09C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 17/7/2022 Cấp độ  B2, C  
25 K01B11 + K01B2 TT GDNN VIỆT AN  TTSHLX Đặng Lâm 20/7/2022 Cấp độ  B2, C T4
26 Khóa Tồn, Vắng, Rớt TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 23/7/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
27 K352B2 + K287C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 23/7/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
28 QHTL -ĐẠT PHÚC  SỞ GTVT TTSHLX Đạt Phúc 23/7/2022 25 B11+B2+ C QHTL
29 K174B2 + K175B2 + K91B11 + K92B11 + K63C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 24/7/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
30 K18B2 + K19B2 + K20B2 + K10C + K11C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 24/7/2022 Cấp độ  B2, C  
31 K07B2 + K02C TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 27/7/2022 Cấp độ B11+B2+C T4
32 K83B2 + K53C + K36B11 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 30/7/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
33 K21B2 + K22B2 + K23B2 + K01C + K02C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 30/7/2022 Cấp độ  B2, C  
34 B11K61;62 + B2K202;203 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 31/7/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 14
Tất cả: 19514932

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp