Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 05 năm 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 05 NĂM 2022
STT KHÓA HỌC
ĐĂNG KÝ 
CƠ SỞ
 ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
 SÁT HẠCH 
NGÀY
 SÁT HẠCH 
SL
D. KIẾN
HẠNG SH GHI
CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 15/5/2022 Cấp độ A1 CN-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 15/5/2022 Cấp độ A1 CN-BR
3 Khóa A1 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 21/5/2022 Cấp độ A1 T7
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 22/5/2022 Cấp độ A1 CN-VT
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 22/5/2022 Cấp độ A1 CN-BR
6 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 27/5/2022 35 A2 T6-VT
7 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 29/5/2022 Cấp độ A1 CN-VT
8 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 29/5/2022 Cấp độ A1 CN-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D, E 
9 K45;K46B11 + K184;K185B2 + K28;K29D + K27;K28E TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 7/5/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
10 K347B2 + 282C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 7/5/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
11 K80B2+K34B11+K50C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 8/5/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
12 K19B2+K20B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 8/5/2022 Cấp độ  B2, C  
13 K21B2+K22B2+K03C+K04C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 11/5/2022 Cấp độ  B2, C T4
14 K167B2+K168B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 14/5/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
15 K02B2/22 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 14/5/2022 Cấp độ B11+B2+C  
16 K23B2+K24B2+K25B2+K26B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 18/5/2022 Cấp độ  B2, C T4
17 K47;K48B11 + K186;K187B2 + K176;K177C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 21/5/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
18 CC3/2022 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 21/5/2022 10 D  
19 K47B11+K348B2+K283C+CC4/2022 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 21/5/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
20 K01B2+K02B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 22/5/2022 Cấp độ  B2, C  
21 K07C+K08C+K03B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 25/5/2022 Cấp độ  B2, C T4
22 Khóa tồn vắng, rớt TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 28/5/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
23 K169B2+K86B11+K60C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 28/5/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
24 K04C/21+K03B2/22+K02B11/22 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 29/5/2022 Cấp độ B11+B2+C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19515095

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp