Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 03 năm 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 03 NĂM 2022
STT KHÓA HỌC
ĐĂNG KÝ 
CƠ SỞ
 ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
 SÁT HẠCH 
NGÀY
 SÁT HẠCH 
SL
D. KIẾN
HẠNG SH GHI
CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 5/3/2022 Cấp độ A1 T7-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 5/3/2022 Cấp độ A1 T7-BR
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 6/3/2022 Cấp độ A1 CN-VT
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 6/3/2022 Cấp độ A1 CN-BR
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 20/3/2022 Cấp độ A1 CN-VT
6 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 20/3/2022 Cấp độ A1 CN-BR
7 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 18/3/2022 35 A2 T6-VT
8 Khóa A1 TTSH-GDNN ĐL TTSHL Đăng Lâm 25/3/2022 Cấp độ A1 T6 ĐL
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D, E 
9 K37B11+K38B11+K174B2+K175B2 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 5/3/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
10 K04B2+K05B2+K06B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 6/3/2022 Cấp độ  B2, C  
11 Khóa tồn vắng, rớt TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 12/3/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
12 K42B11+K43B11+K344B2+K279C+CC7/2021 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 12/3/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
13 K06B2/21 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 13/3/2022 Cấp độ B11+B2+C  
14 Khóa tồn vắng, rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 13/3/2022 150  B2, C  
15 K79B11+K161B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 13/3/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
16 K78B2+K49C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 13/3/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
17 K07B2+K08B2+K09B2+K10B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 16/3/2022 Cấp độ  B2, C T4
18 K39B11+K40B11+K176B2+K177B2+K168C+K169C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 19/3/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
19 K162B2+K163B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 19/3/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
20 K11B2+K12B2+K13B2+K14B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 20/3/2022 Cấp độ  B2, C  
21 K15B2+K16B2+K17B2+K18B2+K01C+K02C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 23/3/2022 Cấp độ  B2, C T4
22 K178B2+K179B2+K170C+K171C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 26/3/2022 Cấp độ B11+B2+C+D+E  
23 CC8/2021 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 26/3/2022 12 D  
24 K345B2+K280C+K44B11 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 26/3/2022 Cấp độ B11+B2+ C  
25 K04B1/21+K02C/21+K07B2/21 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 27/3/2022 Cấp độ B11+B2+C  
26 K164B2+K80B11+K81B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 27/3/2022 Cấp độ B11+B2+ C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 19514911

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp