Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 4 năm 2021
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 04 NĂM 2021
STT KHÓA HỌC
ĐĂNG KÝ 
CƠ SỞ
 ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
 SÁT HẠCH 
NGÀY
 SÁT HẠCH 
SL
D. KIẾN
HẠNG SH GHI
CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 4/4/2021 300 A1 T7-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 4/4/2021 300 A1 T7-BR
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 25/4/2021 300 A1 T7-BR
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 25/4/2021 300 A1 CN-VT
5 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 9/4/2021 35 A2 T6-VT
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
6 K40B2+K41B2+K42B2+K43B2+K44B2+K13C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 3/4/2021 300  B2, C  
7 K337B2 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 3/4/2021 250 B11+B2+ C  
8 K71B11+K149B2+K150B2+K54C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 4/4/2021 300 B11+B2+ C  
9 K160B2+K161B2+K23B11+K24B11 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 10/4/2021 300 B11+B2+C+D+E  
10 K35B11+K272C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 10/4/2021 250 B11+B2+ C  
11 K45B2+K46B2+K47B2+K48B2+K49B2+K14C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 11/4/2021 300  B2, C  
12 K74B2+K30B11+K47C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 11/4/2021 250 B11+B2+ C  
13 K36B11+K338B2+K273C+CC2/2021 (B2-C) Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 17/4/2021 250 B11+B2+ C  
14 K162B2+K163B2+K156C+157C+K51D+K52D TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 17/4/2021 300 B11+B2+C+D+E  
15 K72B11+K151B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 18/4/2021 300 B11+B2+ C  
16 K50B2+K51B2+K52B2+K53B2+K54B2+K15C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 18/4/2021 300  B2, C  
17 K25B11+K26B11+K27B11+K28B11+K158C+159C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 24/4/2021 300 B11+B2+C+D+E  
18 K11B2+K12B2+K7B11+K4C TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 25/4/2021 300 B11+B2+C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 26
Tất cả: 16328230

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp