Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 11 năm 2020
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 11 NĂM 2020
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 1/11/2020 300 A1 CN-BR
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 8/11/2020 300 A1 CN-VT
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 15/11/2020 300 A1 CN-BR
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 21/11/2020 300 A1 T7-VT
5 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 27/11/2020 35 A2 T6-VT
6 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 29/11/2020 300 A1 CN-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
7 B2K142A+B2K142B+CK141 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 1/11/2020 280 B2+C+D+E  
8 Các khóa Vắng, Rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 4/11/2020 300  B2, C T4
9 K01B2+K02B2+K03B2+K01+02B11 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 6/11/2020 200 B11+B2+C T6
10 K264C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 7/11/2020 55 C  
11 K136B2+K137B2+ K63B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 7/11/2020 250 B11+B2  
12 Các khóa Vắng, Rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 11/11/2020 200  B2, C T4
13 Các khóa Vắng, Rớt TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 11/11/2020 100   T4
14 B113+B11K4+B2K143A+B2K143B+CK142 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 14/11/2020 280 B2+C+D+E  
15 K330B2+K265C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 15/11/2020 250 B11+B2+ C  
16 K69B2+K27B11+K44C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 18/11/2020 270 B11+B2+ C T4
17 Các khóa Vắng, Rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 18/11/2020 100  B2, C T4
18 K138B2+K51C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 21/11/2020 250 B11+B2+ C  
19 K01C+K03B11+K04B2 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 22/11/2020 150 B11+B2+C  
20 K144B2+K145B2+K5B11+K6B11+K143C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 28/11/2020 280 B2+C+D+E  
21 Khóa C/c 9/2020 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 28/11/2020 12 D  
22 K30B11+K266C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 29/11/2020 250 B11+B2+ C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 16327331

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp