Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 10 năm 2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 10 NĂM 2020
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 4/10/2020 300 A1 CN-BR
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 11/10/2020 300 A1 CN-VT
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 18/10/2020 300 A1 CN-BR
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 24/10/2020 300 A1 T7-VT
5 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 30/10/2020 35 A2 T6-VT
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
6 Các khóa Vắng, Rớt TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 3/10/2020 300 B2+C+D+E  
7 K67B2+K26B11+K43C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 4/10/2020 200 B11+B2+ C  
8 Các khóa Vắng, Rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 7/10/2020 300  B2, C T4
9 K140B2+K1AB11+K1BB11 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 10/10/2020 300 B2+C+D+E  
10 K29B11+K328B2 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 11/10/2020 200 B11+B2+ C  
11 K132B2+K61B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 14/10/2020 250 B11+B2+ C T4
12 Các khóa Vắng, Rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 17/10/2020 300  B2, C  
13 K133B2+K134B2+K49C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 18/10/2020 250 B11+B2+ C  
14 K67B2+K26B11+K43C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 21/10/2020 200 B11+B2+ C T4
15 K140B2+K2AB11+K2BB11+K140C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 24/10/2020 300 B2+C+D+E  
16 Khóa C/c 8/2020 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 24/10/2020 12 D  
17 K329B2+K263C+K264C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 25/10/2020 250 B11+B2+ C  
18 Các khóa Vắng, Rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 28/10/2020 300  B2, C T4
19 K135B2+K50C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 31/10/2020 250 B11+B2+ C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 16327610

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp