Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE DỰ KIẾN THÁNG 9 NĂM 2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 9 NĂM 2020
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 18/9/2020 35 A2 T6-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 19/9/2020 300 A1 T7-VT
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 20/9/2020 300 A1 CN-BR
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 27/9/2020 300 A1 CN-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
5 K138B2 + K138C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 13/9/2020 300 B2+C+D  
6 K66B2+K21B11 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 16/9/2020 200 B11+B2+ C T4
7 K139B2 + K139C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 19/9/2020 300 B2+C+D  
8 Khóa C/c 6/2020 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 19/9/2020 12 D  
9 K130B2+K60B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 20/9/2020 280 B11+B2+ C  
10 Các khóa Vắng , Rớt , Tồn TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 23/9/2020 250  B2, C T4
11 K67B2+K2611+K43C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 26/9/2020 250 B11+B2+ C  
12 K28B11+326B2+327+262C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 27/9/2020 260 B11+B2+ C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 16294968

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp