Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 7 năm 2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 7 NĂM 2020
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D.KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 4/7/2020 300 A1 T7-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 5/7/2020 300 A1 CN-BR
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 12/7/2020 300 A1 CN-VT
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 19/7/2020 300 A1 CN-BR
5 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 17/7/2020 35 A2 T6
6 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 25/7/2020 300 A1 T7-VT
7 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 26/7/2020 300 A1 CN-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
7 K137B2+K56C+K57C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 1/7/2020 250 B2 + C T4
8 Khóa tồn vắng rớt TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 4/7/2020 300 B2+C+D+E  
9 K126B3 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 5/7/2020 300 B11+B2+C  
10 K138B2+K139B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 8/7/2020 250 B2 + C T4
11 K134B2+K133C+K134C+K44D(B2-D) TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 11/7/2020 300 B2+C+D+E  
12 K C/C 4/2020 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 11/7/2020 10 D  
13 K323B2+K258C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 12/7/2020 250 B2+C  
14 K127B2+K47C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 15/7/2020 250 B11+B2+C T4
15 K64B2 + K24B11 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 18/7/2020 250 B11, B2, C  
16 Các khóa Vắng, rớt  TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 18/7/2020 100 B2 + C  
17 K140B2+K58C+K59C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 22/7/2020 250 B2 + C T4
18 K135B2+K135C+K39E(C-D) TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 25/7/2020 300 B2+C+D+E  
19 K C/C 3/2020 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 25/7/2020 12 D  
20 K324B2+K259C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 26/7/2020 250 B2+C  
21 K57B11+K48C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 29/7/2020 250 B11+B2+C T4

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 67
Tất cả: 16241969

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp