Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 5 năm 2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 5 NĂM 2020
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D.KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 9/5/2020 300 A1 T7-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 10/5/2020 300 A1 CN-BR
3 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 15/5/2020 35 A2 T6
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 16/5/2020 300 A1 T7-VT
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 17/5/2020 300 A1 CN-BR
6 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 23/5/2020 300 A1 T7-VT
7 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 24/5/2020 300 A1 CN-BR
8 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 29/5/2020 35 A2 T6
9 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 30/5/2020 300 A1 T7-VT
10 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 31/5/2020 300 A1 CN-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
11 K126B2+K127B2++K53C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 5/5/2020 206 B2 + C T3
12 K59B2 + K38C+K21B11 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 5/5/2020 105 B2+C T3
13 K121B2+K52B11+K44C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 7/5/2020 225 B11+B2+C T5
14 K59B2 + K38C+K21B11 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 7/5/2020 105 B2+C T5
15 K22+23B11+K317+318B2+K253C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 10/5/2020 270 B11, B2, C  
16 K128B2+K129B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 12/5/2020 220 B2+C T3
17 K122B2+K53B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 14/5/2020 150 B11, B2 T5
18 K128B2 + K125C+K36(C-E) TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 16/5/2020 300 B2+C+D+E  
19 K C/c 16/2019 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 16/5/2020 12 D  
20 K24B11+K319+320B2+K254C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 17/5/2020 180 B11+B2+C  
21 K130+131+132+133B2+K54C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc    19/05/2020 220 B2+C T3
22 K123B2+K54B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 21/5/2020 220 B11, B2 T5
23 K129B2 + K126C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 23/5/2020 300 B2+C+D+E  
24 K60B2 + K39C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 24/5/2020 170 B11, B2, C  
25 K55B11+K45C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 28/5/2020 190 B11, C T5
26 K130B2+ K127C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 30/5/2020 300 B2+C+D+E  
27 K C/c 1/2020 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 30/5/2020 12 D  
28 K320B2+K255C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 31/5/2020 220 B2+C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 15
Tất cả: 16220456

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp