Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Kết luận nội dung tố cáo đối với Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó trưởng Ban quản lý Bến xe Châu Đức

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Đối với Ông Nguyễn Hữu Hùng -

 Phó trưởng Ban quản lý Bến xe Châu Đức

Ngày 17/5/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-SGTVT về việc thụ lý tố cáo Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó trưởng Ban quản lý Bến xe Châu Đức.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận nội dung tố cáo như sau:

I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO

1. Giải trình của Bến xe Châu Đức:

Căn cứ báo cáo số 30/BC-BQL ngày 18/6/2021 về việc giải trình thêm  một số nội dung về tố cáo nặc danh, Ban Quản lý Bến xe Châu Đức giải trình nội dung như sau:

- Việc xe không vào Bến để làm thủ tục xuất bến là có. Do tình hình dịch covid – 19, Nhà xe tự ý hoạt động rước khách, sau đó đến Bến xe xin đóng tiền và xin xác nhận Lệnh vận chuyển cho phù hợp để trả Lệnh lại cho hợp tác xã; Bến xe không ký xác nhận trước vào Lệnh vận chuyển.

- Việc thu tiền không đúng quy định: Việc thu tiền sau là có, do nhà xe có đơn xin đóng tiền cuối tháng hoặc tháng sau.

2. Kết quả xác minh như sau:

2.1. Đối với nội dung tố cáo Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng Ban quản lý Bến xe Châu Đức thu tiền, ký cấp lệnh xuất Bến trước trong ngày, một tuần và 10 ngày, xe không phải vào Bến để làm thủ tục xuất Bến:

Qua đối chiếu việc xác nhận vào Lệnh vận chuyển tháng 3 và tháng 4 năm 2021 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải huyện Châu Đức (Tuyến Bến xe Châu Đức – TP Hồ Chí Minh) và kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, nhận thấy:

Có 05 trường hợp được Ban quản lý Bến xe Châu Đức ký xác nhận trước vào Lệnh vận chuyển vì qua kiểm tra, xe khởi hành nhưng không vào bến để làm thủ tục xuất bến theo quy định (Trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng Cục đường bộ Việt Nam), gồm các phương tiện: 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 72N-7842 và 72N-0494.

Theo báo cáo của Ban quản lý Bến xe Châu Đức thì đây là 05 phương tiện được thu khoán. Tuy nhiên qua kiểm tra, nhận thấy trong Phiếu thu của Ban quản lý Bến xe Châu Đức không thể hiện cụ thể nội dung thu đối với phương tiện.

2.2. Đối với nội dung tố cáo việc Tổ Điều độ thu tiền không viết hóa đơn:

- Qua kiểm tra các nốt tài hoạt động tại bến trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, đồng thời đối chiếu với bảng kê doanh thu tại bến và các hóa đơn giá trị gia tăng, nhận thấy:

Có 07 phương tiện, cụ thể như sau: 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 72N-7842, 72N-0494, 53S-1586 và 51B-07.30 được Tổ Điều độ thu tiền trong tháng 3 & tháng 4/2021, nhưng hóa đơn giá trị gia tăng được viết trong tháng 5/2021 (được viết sau ngày Sở GTVT tiếp nhận đơn tố cáo).

- Tiếp tục kiểm tra bảng kê doanh thu tại bến và các hóa đơn giá trị gia tăng của 07 phương tiện 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 72N-7842, 72N-0494, 53S-1586 và 51B-007.30 trong tháng 01 & tháng 02/2021, nhận thấy: Cả 07 phương tiện được Tổ Điều độ thu tiền nhưng hóa đơn giá trị gia tăng được viết trong tháng 5/2021 (được viết sau ngày Sở GTVT tiếp nhận đơn tố cáo).

II. KẾT LUẬN

1. Đối với nội dung tố cáo Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng Ban quản lý Bến xe Châu Đức thu tiền, ký cấp lệnh xuất Bến trước trong ngày, một tuần và 10 ngày, xe không phải vào Bến để làm thủ tục xuất Bến:

Qua xác minh, nhận thấy nội dung tố cáo là Đúng, vì có 05 trường hợp được Ban quản lý Bến xe Châu Đức ký xác nhận trước vào Lệnh vận chuyển (qua kiểm tra, xe khởi hành nhưng không vào bến để làm thủ tục xuất bến theo quy định (Trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng Cục đường bộ Việt Nam)), gồm các phương tiện: 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 72N-7842 và 72N-0494.

Việc Ban quản lý Bến xe Châu Đức ký xác nhận trước vào Lệnh vận chuyển, xe không phải vào bến để làm thủ tục xuất bến theo quy định là không đúng với quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2. Đối với nội dung tố cáo việc Tổ Điều độ thu tiền không viết hóa đơn:

Qua xác minh, nhận thấy nội dung tố cáo là Đúng, vì có 07 phương tiện, cụ thể như sau: 72B-026.35, 72B-001.75, 72B-012.84, 72N-7842, 72N-0494, 53S-1586 và 51B-07.30 được Tổ Điều độ thu tiền trong tháng 01, 02, 3 & tháng 4/2021, nhưng hóa đơn giá trị gia tăng được viết trong tháng 5/2021 (được viết sau ngày Sở GTVT tiếp nhận đơn tố cáo).

Việc Ban quản lý Bến xe Châu Đức đã cung cấp dịch vụ, thu tiền mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng tại cùng thời điểm là chưa đúng quy định.

III. Ý KIẾN CHỈ ĐẠO

Qua xác minh, nhận thấy cả 02 nội dung tố cáo là ĐÚNG.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, các quy định của pháp luật về công tác thu, chi tài chính, Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

1. Thanh tra Sở:

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bến xe Châu Đức với hành vi: "Không thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra vào bến" được quy định tại điểm d, khoản 7 điều 28 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

- Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Bộ phận kế toán xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại Bến và công tác thu chi tài chính trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 của Ban Quản lý bến xe Châu Đức (Triển khai thực hiện trong năm 2022).

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi công tác khắc phục, xử lý vi phạm được nêu tại Mục III.

2. Ban quản lý Bến xe Châu Đức:

- Chấn chỉnh công tác thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông và công tác thu, chi tài chính tại đơn vị; chú trọng công tác công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan để mọi viên chức, người lao động trong đơn vị nắm bắt, tránh gây hiểu nhầm; phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo không đáng có.

- Xem xét, đánh giá mức độ vi phạm và có hình thức xử lý đối với các cá nhân liên quan, kể cả xem xét trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra hành vi vi phạm; báo cáo kết quả xử lý về Giám đốc Sở, Văn phòng Sở và đơn vị được giao xác minh tố cáo (Thanh tra Sở) trước ngày 31/7/2021.

3. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

Hướng dẫn Ban quản lý Bến xe Châu Đức xây dựng, thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông áp dụng đối với bến xe khách; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về bến xe khách theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

3. Văn phòng Sở:

Theo dõi, tham mưu công tác đánh giá, xếp loại tập thể, công chức, viên chức, người lao động năm 2021.

Trên đây là kết luận nội dung tố cáo đối với Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó trưởng Ban quản lý Bến xe Châu Đức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

                                  Nguồn: Kết luận số 2258/KL-SGTVT ngày 27/7/2021 của Sở Giao thông vận tải


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 19514935

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp