Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Giai đoạn từ ngày 08/10/2021 đến ngày 18/10/2021)

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-BCĐ ngày 26/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thành lập các Tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 UBND tỉnhvà UBND tỉnh tại các văn bản sau:

- Văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; văn bản số 14265/UBND-VP ngày 02/10/2021 báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp; văn bản số 14266/UBND-VP ngày 02/10/2021 tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covi-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Văn bản số228/CV-BCĐ - 04/08/2021 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các Tổ liên ngành tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng;

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại văn bản số3432/SGTVT-KHTC ngày 25/09/2021của Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 đối với hoạt động tại các cảng biển, cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàunhư sau:

I. Mục đích

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn và chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục hoặc xử lý triệt để theo quy định đối với các đơn vị không báo cáo, chưa thực hiện, mất an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận những khó khăn vướng mắc thực tiễn của đơn vị trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

II. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát

1. Thành phần Đoàn công tác

- Ông Lương Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Tổ trưởng.

- Ông Lương Việt Thắng – Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa.

- Đại diện Sở Y tế.

- Đại diện Công an tỉnh.

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu.

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Phú Mỹ.

- Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Các thành viên Tổ 3theo Quyết định số 149/QĐ-BCĐbao gồm:

+ Bà Tăng Ngọc Phướng – Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Ông Nguyễn Hữu Hùng Trường – Sở Giao thông vận tải.

2. Đối tượng kiểm tra, giám sát

- Các doanh nghiệp khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh.

- Các đơn vị khai thác cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian

- Thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát: Từ ngày 08/10/2021 đến ngày 18/10/2021.

- Tần suất kiểm tra: Dự kiến chia làm 02 đợt:

+ Đợt 1: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng biển trên địa bàn tỉnh.

+ Đợt 2: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

4. Phương tiện

Thành viên đoàn công tác sử dụng xe của đơn vị.

5. Hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát

5.1. Hình thức kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch: Tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19, Tổ kiểm tra tham mưu thời gian cụ thể từng đợt (thời gian kiểm tra, giám sát sẽ được thông báo và liên hệ trực tiếp với các đơn vị trước khi thực hiện)

- Kiểm tra, giám sátđột xuất, trực tiếp tại đơn vị: Thời gian kiểm tra, giám sát sẽ được thông báo và liên hệ trực tiếp với các đơn vị trước khi thực hiện 30 phút.

5.2. Nội dung kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra tính chính xác đầy đủ của hồ sơ kế hoạch phòng chống dịch covid-19 theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021, văn bản số 3432/SGTVT-KHTC ngày 25/09/2021 của Sở Giao thông vận tải và các quy định liên quan khác.

- Kiểm tra công tác triển khai kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trên thực tế tại đơn vị. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Việc tuân thủ kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các cam kết.

- Công tác quản lý người lao động làm việc.

- Công tác vệ sinh, khử khuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm, khu vực ăn uống.

- Công tác phòng chống dịch khi đưa đón người lao động.

- Công tác truyền thông phòng chống dịch tại nơi làm việc.

- Công tác quản lý, phòng, chống dịch Covid-19 nơi lưu trú tập trung cho người lao động.

- Giám sát công tác duy trì thực hiện kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đoàn kiểm tra, giám sát

- Xây dựng lịch kiểm tra, giám sáttheo kế hoạch hoặc đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị.

- Thông báo đến các đơn vị được kiểm tra, giám sát lịch kiểm tra qua điện thoại hoặc bằng văn bản khi cần thiết.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo kế hoạch.

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị được kiểm tra, giám sát (nếu có).

- Thống nhất biên bản kiểm tra, giám sát, đề nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (nếu có).

- Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát sau mỗi đợt kiểm tra.

2. Các thành viên đoàn công tác

- Chuẩn bị các yêu cầu, quy định theo lĩnh vực quản lý để thực hiện kiểm tra tại đơn vị.

- Thành viên đoàn phải có kết quả xét nghiệm âm tính Sars-Covi-2 có giá trị trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 14 ngày.

3. Các đơn vị được kiểm tra, giám sát

- Chuẩn bị hồ sơ kế hoạch phòng chống dịch covid-19 và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021. Trình tự hồ sơ sắp xếp theo thứ tự được hướng dẫn trong văn bản số 3432/SGTVT-KHTC ngày 25/09/2021 của Sở Giao thông vận tải.

-Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

- Chuẩn bị phòng làm việc, cử cán bộ phụ trách để báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị và thực hiện các nội dung liên quan theo yêu cầu của Đoàn.

4. Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Đường thủy nội địa thông báo kế hoạch đến các doanh nghiệp cảng biển, cảng bến thủy nội địa để phối hợp triển khai thực hiện.

Trên đây là kế hoạchKiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,Sở Giao thông vận tải kính báo./.

                                                                                           Nguồn: Kế hoạch số 3887/KH-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 22
Tất cả: 20330660

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp