Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Kế hoạch Thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng, ban hành Kế hoạch thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021, như sau:

I. Cơ sở pháp lý

- Văn bản số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Văn bản số 1382-CV/TU ngày 27/7/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về triển khai Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị;

- Văn bản số 1459-CV/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về độ tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026;

- Văn bản số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Văn bản số 3332/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quyết định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Văn bản số 1621-QĐ/TU ngày 02/3/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo và  quản lý các cấp;

- Văn bản số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 1621-QĐ/TU ngày 02/3/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo và  quản lý các cấp

- Văn bản số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Văn bản số 1442/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Văn bản số 1290/SNV-CCVC ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý;

- Văn bản số 382/QĐ-SGTVT ngày 27/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Quyết định ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Văn bản số 2599/TB-SGTVT ngày 20/8/2021 của Sở Giao thông vận tải về Thông báo kết luận cuộc họp tập thể Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải ngày 19/8/2021.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của Ngành giao thông vận tải; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của Ngành giao thông vận tải;

- Thực hiện tuyển chọn những người có tài năng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải;

- Tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Ngành giao thông vận tải phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở;

- Tạo tính đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời là một trong những giải pháp để Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tuyển chọn người để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Phát hiện, thu hút và lựa chọn được người có đức, có tài gắn với tiêu chuẩn của từng chức danh lãnh đạo, quản lý;

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch; tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải;

- Nội dung thi tuyển phải bảo đảm phù hợp với vị trí của từng chức danh, vị trí tuyển dụng.

3. Những quy định chung:

- Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chọn được người xứng đáng nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn;

- Người tham gia dự tuyển phải bảo đảm về năng lực, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu của chức danh tuyển chọn;

- Khi tổ chức thi tuyển phải có từ 02 người trở lên tham gia dự thi vào 01 chức danh. Nếu chỉ có 01 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ để cử người tham gia dự thi. Sau đó, nếu trường hợp chỉ có 01 người đủ điều kiện dự thi hoặc đến ngày thi chỉ có 01 người dự thi, thì Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định cho phép ứng viên trình bày Đề án, mà không cần thực hiện phần thi viết ở vòng 1 để xem xét, bổ nhiệm;

- Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch chức danh dự tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển) được tham gia thi tuyển mà không cần phải có văn bản đồng ý của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó. Trường hợp trúng tuyển nhưng chưa có quy hoạch chức danh dự tuyển, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm xem xét, quyết định bổ sung quy hoạch nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trước khi bổ nhiệm;

- Kết quả phần thi viết (vòng 1) được bảo lưu không quá 02 năm tính từ ngày công bố kết quả;

- Trường hợp có kết quả thi vòng 2 đạt từ 80 điểm trở lên, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm thì được bảo lưu kết quả trong vòng 01 năm, được xem xét đưa vào quy hoạch hoặc được xem xét bổ nhiệm chức danh tương đương với chức danh đã dự tuyển.

III. Vị trí, chức danh thi tuyển

Chức danh Trưởng phòng và tương đương

1. Một (01) vị trí Trưởng phòng - Phòng Quản lý kết cấu & Chất lượng công trình giao thông;

2. Một (01) vị trí Giám đốc Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

3. Một (01) vị trí Trưởng Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức.

 

IV. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi

1.1. Đối với công chức Sở GTVT và viên chức các đơn vị trực thuộc

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn của Sở Giao thông vận tải;

Công chức đang công tác tại Sở Giao thông vận tải đã được quy hoạch chức danh Trưởng phòng và viên chức đang công tác đơn vị trực thuộc có chức danh dự tuyển đã được quy hoạch chức danh Giám đốc, Trưởng Ban, đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển, nếu không đăng ký dự tuyển, Sở GTVT sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trừ các trường hợp:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên đăng ký xác nhận;

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

- Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

1.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

b) Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a, điểm b nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản ý cấp phòng thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.  

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm;

c) Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

d) Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

đ) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e) Đáp ứng các điều kiện khác do Sở GTVT bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển

b1) Chức danh Trưởng phòng - Phòng Quản lý kết cấu & Chất lượng công trình giao thông

- Năng lực quản lý:

+ Có năng lực làm việc độc lập để tham mưu triển khai thực hiện quy định pháp luật về lĩnh vực được phân công, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến ngành khi tham gia các cuộc họp chuyên ngành do cơ quan quản lý nhà nước tổ chức; chỉ đạo xử lý các vấn đề thuộc chuyên môn nghiệp vụ được giao;

+ Nắm vững quy trình, quy phạm của pháp luật để xử lý công việc theo đúng quy định của nhà nước;

+ Nắm bắt, xử lý các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng; nắm bắt năng lực, sở trường của tứng công chức trong phòng đề điều phối, phân công hợp lý công tác;

+ Có uy tín, chuyên môn chuyên ngành để thực hiện điều hành các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Năng lực chuyên môn: 

+ Nắm được những vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước và địa phương;

+ Nắm vững phương hướng, nhiệm vụ chung của ngành GTVT. Hiểu biết sâu các mặt công tác của ngành GTVT; Có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông;

+ Nắm vững quy hoạch và năng lực hiện tại của cơ sở hạ tầng giao thông; giải pháp về kỹ thuật để xử lý về hạ tầng giao thông.

+ Có trình độ tổng hợp nhanh nhạy, thông thạo việc tổ chức chỉ đạo triển khai nghiệp vụ; Tổ chức công tác kiểm tra, tổ chức phân công phối hợp giữa các công chức thuộc quyền quản lý;

+ Tham mưu xây dựng văn bản, kế hoạch, đề án… triển khai các nhiệm vụ được phân giao.

- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

+ Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Xây dựng cầu đường; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng cầu hầm; Kinh tế vận tải. Các ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm;

+ Nghiệp vụ: Đã qua các Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng; am hiểu về các hoạt động liên quan đến Ngành GTVT; các quy định, hướng dẫn của Nhà nước về hạ tầng giao thông;

+ Lý luận Chính trị: Có Bằng tốt nghiệp trung cấp Lý luận Chính trị hoặc tương đương trở lên;

+ Kiến thức Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên trở lên;

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Tin học: Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin&Truyền thông, Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b2) Chức danh Giám đốc Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh BR-VT

- Năng lực:

+ Có năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước;

+ Có năng lực phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể và phối hợp với các cấp, ngành thực hiện nhiệm vị được giao.

- Kỹ năng 

+ Lãnh đạo, quản lý, điều hành;

+ Giao tiếp.

- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

+ Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác: Kinh tế vận tải; Luật, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh. Các ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm;

+ Nghiệp vụ: Đã qua các Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng; am hiểu về các hoạt động liên quan đến Ngành GTVT, hướng dẫn của Nhà nước về quản lý vận tải;

+ Lý luận Chính trị: Có Bằng tốt nghiệp trung cấp Lý luận Chính trị hoặc tương đương trở lên;

+ Kiến thức Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên trở lên;

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Tin học: Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin & Truyền thông, Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b3) Chức danh Trưởng Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức

- Năng lực:

+ Có năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước;

+ Có năng lực phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể và phối hợp với các cấp, ngành thực hiện nhiệm vị được giao.

- Kỹ năng 

+ Lãnh đạo, quản lý, điều hành;

+ Giao tiếp.

- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

+ Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác: Kinh tế vận tải; Luật, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh. Các ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm;

+ Nghiệp vụ: Đã qua các Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng; am hiểu về các hoạt động liên quan đến Ngành GTVT, hướng dẫn của Nhà nước về quản lý vận tải;

+ Lý luận Chính trị: Có Bằng tốt nghiệp trung cấp Lý luận Chính trị hoặc tương đương trở lên;

+ Kiến thức Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên trở lên;

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Tin học: Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin & Truyền thông, Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 (Kèm theo Phụ lục Bảng tiêu chuẩn cụ thể về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT)

3. Thành phần hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch (theo Mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh và đóng dấu giáp lai) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

4. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

a) Quyền của người tham gia dự tuyển

- Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển;

- Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu quy định chế độ mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án;

- Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định sau khi đạt kết quả tuyển chọn .

b) Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

- Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định;

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

 

V. Hình thức, nội dung thi tuyển, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

1. Hình thức thi: Thi viết và trình bày Đề án.

2. Nội dung thi:

2.1. Phần thi viết môn Kiến thức chung:

- Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển; vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định;

- Đề thi được chọn trong ngân hàng đề thi đã được Ban đề thi soạn thảo, phê duyệt, niêm phong (theo chế độ MẬT).

- Thời gian thi viết là 180 phút.

- Ban chấm thi tổ chức chấm thi theo nguyên tắc:

+ Các thành viên chấm thi tập trung và độc lập với nhau;

+ Mỗi bài thi có ít nhất 3 thành viên chấm theo thang điểm 100;

+ Kết quả chấm điểm của mỗi thành viên không được viết trực tiếp vào bài thi mà được ghi vào bảng điểm theo mẫu do Hội đồng thi tuyển phát ra;

+ Quy trình chấm thi viết và công bố kết quả được thực hiện theo Nội dung số 9, Phần II Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT tỉnh BR-VT ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-SGTVT ngày 27/7/2021 của Sở Giao thông vận tải.

2.2. Phần trình bày Đề án:

- Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết môn Kiến thức chung có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên.

- Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề: "Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển."

* Trình tự các bước như sau:

- Thư ký Hội đồng thi tuyển thông báo danh sách Hội đồng thi tuyển, kết quả thi viết đối với từng đối tượng dự thi.

- Đối tượng dự thi theo thứ tự bốc thăm và trả lời câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

- Thời gian trình bày Đề án tối đa 25 phút.

- Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

- Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu tối thiểu là 80/100 điểm. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể:

+ Xây dựng đề án: 20 điểm.

+ Bảo vệ đề án: 40 điểm.

+ Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

Các thành viên Hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển theo từng phần và gửi kết quả chấm thi (tổng số của cả 3 phần) cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước khi công bố.

- Kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.

- Hội đồng thi tuyển phải công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án của những người dự tuyển ngay sau khi kết thúc thi trình bày Đề án.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

3. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

a) Sau khi có kết quả điểm thi trình bày Đề án, Thư ký Hội đồng thi lập bảng điểm tổng thể bao gồm kết quả thi viết, thi thuyết trình Đề án báo cáo với Hội đồng thi tuyển và cấp có thầm quyền bổ nhiệm cán bộ.

b) Tập thể lãnh đạo Sở hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy Sở thảo luận về hồ sơ, quá trình công tác, năng lực thực tiễn, ý thức trách nhiệm; lịch sử chính trị, thái độ chính trị hiện nay và kết quả điểm thi của ứng viên có điểm trình bày Đề án cao nhất trong số các ứng viên dự tuyển đạt 80 điểm trở lên.

c) Tập thể lãnh đạo Sở hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xem xét, quyết định bổ nhiệm có thời hạn bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định về bổ nhiệm cán bộ. Nếu có số phiếu bằng nhau thì Giám đốc Sở quyết định lựa chọn.

VI. Thủ tục, trình tự, thời gian tổ chức thi tuyển

1. Thủ tục thành lập Hội đồng thi tuyển và Ban Giám sát

Giám đốc Sở GTVT quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển và Ban Giám sát, cụ thể:

a) Hội đồng thi tuyển

- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển là Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Các ủy viên khác do Giám đốc Sở GTVT quyết định chỉ định hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Thành viên Hội đồng không dưới 05 người.

b) Ban Giám sát

- Thành viên Ban Giám sát kỳ thi gồm: Đại diện cấp ủy; đại diện các Đoàn thể cùng cấp; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Thanh tra Sở…) hoặc có thể mời thêm đại diện các cơ quan, đơn vị khác có chức năng, nhiệm vụ liên quan tham gia;

- Số lượng thành viên Ban Giám sát kỳ thi: không quá 05 người;

- Thành viên Ban Giám sát không trùng với thành viên Hội đồng thi tuyển; các Ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển;

c) Chủ tịch Hội đồng thi tuyển thành lập các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi tuyển (Ban thẩm định, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi viết, Ban chấm phúc khảo, Tổ giúp việc)

2. Trình tự, thời gian tổ chức thi tuyển

2. 1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh;

Hoàn thành trước ngày: 31/8/2021.

2. 2. Thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoặc của Sở GTVT (chỉ đăng 01 lần cho 01 kế hoạch thi tuyển) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở GTVT và cơ quan sử dụng chức danh tuyển chọn, về vị trí chức danh thi tuyển; môn thi; điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ để các đối tượng đăng ký dự tuyển;

Hoàn thành trước ngày: Trong ngày ký ban hành Kế hoạch (dự kiến ngày 31/8/2021).

2. 3. Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo;

Hoàn thành trước ngày: 20/9/2021.

2. 4. Tiếp nhận, tổng hợp, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ dự tuyển của các đối tượng dự tuyển đảm bảo các thành phần hồ sơ theo quy định;

Hoàn thành trước ngày: 20/9/2021.

2. 5. Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, Ban Giám sát kỳ thi tuyển;

Hoàn thành trước ngày: 21/9/2021

2. 6. Chủ tịch Hội đồng thi tuyển thành lập các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi tuyển (Ban thẩm định, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi viết, Ban chấm phúc khảo, Tổ giúp việc);

Hoàn thành trước ngày: 23/9/2021.

2. 7. Bàn giao toàn bộ hồ sơ dự tuyển cho Hội đồng thi tuyển để giao Ban thẩm định thẩm định hồ sơ;

Hoàn thành trước ngày: 23/9/2021.

2. 8. Thẩm định hồ sơ

Ban thẩm định phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cá nhân dự tuyển và đề cử, báo cáo Hội đồng thi tuyển thông qua;

Hoàn thành trước ngày: 03/10/2021.

2. 9. Tham mưu Giám đốc Sở văn bản báo cáo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thông qua Sở Nội vụ tỉnh) đối với 02 vị trí chức danh Giám đốc Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trưởng Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức;

Hoàn thành trước ngày: 17/10/2021 (Dự kiến là 15 ngày (vì phải chờ Ban Cán sự đảng UBND tỉnh BR-VT họp và có văn bản chỉ đạo chính thức).

2.10. Trình Giám đốc Sở quyết định phê duyệt danh sách dự thi;

Hoàn thành trước ngày: 17/10/2021.

2. 11. Thông báo công khai danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở GTVT, cơ quan sử dụng chức danh thi tuyển và gửi đến những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển;

Thông báo bằng văn bản đến người đăng ký dự tuyển không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và nêu rõ lý do;

Hoàn thành trước ngày: 17/10/2021.

2. 12. Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung và hướng dẫn viết Đề án;

 Hoàn thành trong ngày 17/10/2021.

2.13. Hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung và hướng dẫn viết Đề án;

Hoàn thành trước ngày: 21/10/2021.

+ Những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển nộp Đề án về Hội đồng thi tuyển trước ngày 07/11/2021.

2. 14. Tổ chức thi viết môn Kiến thức chung;

Hoàn thành trong ngày 28/10/2021.

2. 15. Tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi viết môn Kiến thức chung;

Hoàn thành trước ngày: 05/11/2021.

2.16. Tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả (nếu có);

Hoàn thành trước ngày: 08/11/2021.

2. 17. Tổ chức chấm Đề án;

 Hoàn thành trước ngày: 15/11/2021.

2. 18. Tổ chức thi thuyết trình Đề án;

Hoàn thành trong ngày 17/11/2021.

2. 19. Báo cáo Giám đốc Sở xác định người trúng tuyển;

Hoàn thành trong ngày 18/11/2021.

2. 20. Tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định bổ nhiệm có thời hạn bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định về bổ nhiệm cán bộ;

Hoàn thành trước ngày 20/11/2021.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo các quy định tại Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh BR-VT và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đồi bồ sung một số nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, tham mưu Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Sở Giao thông vận tải thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Phần VI của Kế hoạch này;

- Xây dựng Bản tiến độ thực hiện công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021 (thể hiện rõ chi tiết, cụ thể từng hạng mục công việc, thời gian thực hiện vv…) để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện đúng, hoàn thành (hoặc hoàn thành trước thời hạn) tiến độ đề ra;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải có chức danh thi tuyển

- Có công chức, viên chức tham gia dự tuyển thì tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự tuyển làm các thủ tục, chuẩn bị các nội dung, Đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có chức danh thi tuyển có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dự tuyển theo quy định trong trường hợp người dự thi có nhu cầu tìm hiểu thông tin tại đơn vị mà người dự thi vào đơn vị đó.

- Theo chức năng, nhiệm vụ cử công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyển tham gia Hội đồng và các Ban của Hội đồng thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng thi tuyển.

- Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác thi tuyển, tham mưu Giám đốc Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị ngoài ngành GTVT có người tham gia dự tuyển

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2021./.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 2821/KH-SGTVT ngày 31/8/2021

của Sở Giao thông vận tải về việc thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021).

                  Nguồn: Kế hoạch số 2837/KH_SGTVT ngày 01/9/2021 của Sờ GTVT

 

+ Mẫu đơn  đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo quản, lý

+ Bản nhận xét, đánh giá, cán bộ công chức, viên chức (Của Ban Thường vụ đảng ủy, Chi ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị)

+ Bản nhận xét, đánh giá, cán bộ công chức, viên chức (Của Chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 19524808

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp