Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Kể từ 07 giờ 30 ngày 08/6/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục đã cung ứng mức độ 3, 4 để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại văn bản số 200/VP- TTPVHCC ngày 04/6/2021 về việc đề xuất tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục đã cung ứng mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo như sau:

1. Kể từ 07 gi 30 ngày 08/6/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã được cung ứng trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

2. Đối với các thủ tục hành chính chưa được cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4: Tổ chức, cá nhân cần đăng ký trước qua số điện thoại 02543.515.555 với Trung tâm Phục vụ hành chính công để bố trí nhân lực, thời gian hợp lý tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, tránh tập trung đông người cùng thời điểm. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện để nộp hồ sơ, nhận kết quả đối với các thủ tục đã được quy định.

3. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công công khai danh mục các thủ tục hành chính cung ứng mức độ 3, 4; danh mục thủ tục cung ứng qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân biết. Phân công lịch trực luân phiên đối với công chức, viên chức chuyên trách, biệt phái để tiếp nhận các hồ sơ trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tố chức, cá nhân thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phân công công chức, viên chức trực thường xuyên để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành:

a) Chỉ đạo công chức một cửa, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến; đảm bảo không ùn tắc công việc, giải quyết kịp thời hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

b) Công an tỉnh có phương án chuyển trả kết quả giải quyết căn cước công dân cho công dân thông qua hệ thống công an các xã, phường, thị trấn để tránh việc người dân tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Đối với các hồ sơ đã có kết quả giải quyết: Các sở, ban, ngành liên hệ thông báo, khuyến khích tổ chức, cá nhân dời thời gian đến nhận kết quả hoặc đề nghị chuyển kết quả đến địa chỉ đăng ký thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

6.Bưu điện tỉnh chỉ đạo việc phân công, bố trí nhân lực đủ năng lực, trình độ để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo yêu cầu của tổ chức, công dân theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; khuyến khích tổ chức, cá nhân nếu không thực sự cấp thiết thì tạm thời chưa liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phục vụ hành chính công để giảm tải nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nguồn: Công văn 6372/UBND-VP


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 30
Tất cả: 15289727

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp