Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ CCHC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 03/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2926/QĐ-UBND về ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023. Triển khai thực hiện Bộ Chỉ số CCHC, Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả tiêu chí: 1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; 2.Công tác thể chế; 3. Cải cách thủ tục hành chính; 4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 5. Cải cách chế độ công vụ; 6. Cải cách tài chính công; 7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã tập trung triển khai đẩy mạnh CCHC toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nội dung: nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo về CCHC, tuyên truyền CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, tiếp tục duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, chỉ đạo và kiểm tra giám sát về công tác CCHC.

Sở đã tổ chức cung cấp hơn 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Với mục tiêu đáp ứng sự hài lòng hơn của tổ chức và công dân đối với các dịch vụ công của ngành, Sở đã bố trí 2 công chức chính thức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 100% TTHC được UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ đều được áp dụng trên phần mềm một cửa điện tử, phần mềm chuyên dụng của Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, phân định rõ các bước, đơn vị thực hiện, người thực hiện cho từng công việc trong một khoảng thời gian nhất định. Các bộ phận đã tuân thủ đúng các bước công việc mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở GTVT đã sử dụng hiệu quả Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để cung cấp trực tuyến các dịch vụ công phù hợp với nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý qua môi trường mạng. Phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tích cực tuyên truyền người dân và các tổ chức lựa chọn nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và xử lý văn bản qua việc áp dụng nhiều phần mềm quản lý điều hành như: quản lý văn bản IDESK; cơ sở dữ liệu cầu, đường bộ; cấp đổi giấy phép lái xe, phần mềm quản lý vận tải; thiết bị giám sát hành trình xe ô tô giúp giám sát chặt chẽ hoạt động vận tải; phần mềm quản lý công tác đăng kiểm; sử dụng chứng thư số; phần mềm quản lý công chức viên chức, phần mềm kê khai, nộp thuế qua mạng…tạo thuận lợi cho công tác quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý, tính chính xác và thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC và nâng cao chỉ số CCHC của Sở Giao thông vận tải trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp trọng tâm như:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra;

- Đảm bảo kết quả thực hiện các mệnh lệnh hành chính cấp trên, báo cáo kết quả đúng thời hạn.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác CCHC.

- Khuyến khích, nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng các mô hình, cách làm hay trong CCHC phù hợp với thực tế tại cơ quan để cải thiện, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực giải quyết của Sở GTVT.

2. Cải cách thể chế

- Hằng năm chủ động thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý theo quy định của Nghị định số34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng nội dung, trình tự thủ tục, thẩm quyền ban hành VB QPPL theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên rà soát, tham mưu UBND tỉnh kịp thời công bố, cập nhật, bãi bỏ những TTHC đã hết hiệu lực và thực hiện niêm yết, công khai theo đúng quy định.

- Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá TTHC: Rà soát, đề xuất quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng DVCTT để khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; nghiên cứu, đề xuất việc giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với xử lý hồ sơ giấy; Đẩy mạnh việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC được cung cấp DVC trực tuyến toàn trình, một phần đối với TTHC có phát sinh nhiều hồ sơ, có thành phần hồ sơ đơn giản.

- Bố trí đầy đủ CCVC trực tại Bộ phận một cửa; đảm bảo trang thiết bị và các điều kiện cần thiết cho CCVC làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC và đảm bảo đáp ứng yêu cầu năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Xây dựng tài liệu giới thiệu, tài liệu hướng dẫn sử dụng DVCTT với hình thức đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu nhằm đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở, màn hình hiển thị tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Xây dựng chuyên mục, chuyên trang đưa tin, bài viết và clip để hướng dẫn quy trình thực hiện; lợi ích của việc sử dụng DVCTT và việc giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở, trang mạng xã hội (nếu có) để tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, hiệu ứng lan truyền để thực hiện DVCTT của Sở GTVT.

- Công chức tham mưu thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình, thời gian quy định, đảm bảo đúng và sớm hạn. Đối với các phòng, đơn vị, công chức thường xuyên để xảy ra tình trạng giải quyết TTHC trễ hạn phải có báo cáo giải trình và xem xét đánh giá, kiểm điểm cuối năm.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước;

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý sử dụng CCVC tại cơ quan, đơn vị; bố trí CCVC đúng theo vị trí việc làm, khung năng lực và bản mô tả công việc. Thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng, ký hợp động đối với viên chức, người lao động theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ và Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ.

- Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và kiện toàn vị trí lãnh đạo cấp phòng còn khuyết.

- Theo dõi xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định.

- Xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CCVC.

6. Về tài chính công

- Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

- Hằng năm rà soát, xây dựng Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định hiện hành.

- Triển khai, thực hiện hiệu quả phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở giai đoạn 2023-2025.

7. Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

- Đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi số gắn với CCHC, Đề án 06 và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Quyết định số 1502/QĐUBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 10/3/2023 của Ban chỉ đạo Đề án 06 .

 - Tăng cường công tác tuyên truyền những tiện ích và cách thức thực hiện DVCTT đến người dân, tổ chức. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

                                                                                                                           Văn phòng Sở GTVT

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 44
Tất cả: 24426861

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp