Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, Sở Giao thông vận tải tỉnh BRVT không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết TTHC, giao dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại công văn số 7323/VPCP-KSTT ngày 23/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản 13015/UBND-VP - 25/09/2023, Sở Giao thông vận tải triển khai như sau:

- Yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 358/UBND-VP ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, trong đó thường xuyên chỉ đạo công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 của Nghị định, không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết TTHC, giao dịch.

      (Nội dung chi tiết của Văn bản theo file đính kèm)

                                            


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 60
Tất cả: 24426539

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp