Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022 và rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8222/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2023 gửi Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022 và rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2023 (được gửi kèm theo).

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi đến các đồng chí, cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, tham khảo, phục vụ công tác./.

           (Đính kèm Công văn số 8222/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 11/10/2023

            Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022

            Rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (VNR) năm 2023 của Việt Nam

            Voluntary national review 2023 on the implementation of the sustainable development goals)

            Mục lục

             Table of contents )

                                                           Nguồn văn bản số 13915/UBND-VP ngày 11/10/2023


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 22188157

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp