Giới thiệu Giới thiệu

Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông
Tên giao dịch     Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải  Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ                47B đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu

Điện thoại           0254.3626299 - Fax: 0254.3580675 ; mail: T7201S@yahoo.com.vn

Mã Trung tâm    7201S

Đại diện              Ông Hoàng Văn Sỹ - Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế         3500102326

Tài khoản           3712.2.1045257 - Tại Kho bạc Nhà nước thành phố Vũng Tàu

   

Giám đốc: Hoàng Văn Sỹ

Điện thoại: 0903760626

Email: syhv@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Văn Lang

Điện thoại: 0913172073

Email: langtv@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

 • Chức năng:

-    Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải có chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phương tiện thuỷ nội địa. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải; sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

-    Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

 •  Nhiệm vụ, quyền hạn:

-    Tham gia xây dựng trình Sở Giao thông vận tải quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phương tiện thủy nội địa;

-    Tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phương tiện thủy nội địa;

-    Tổ chức giám định trạng thái kỹ thuật xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phương tiện thủy nội địa của tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

-    Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phương tiện thủy nội địa trong cải tạo;

-    Tham gia giám định sự cố, tai nạn liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phương tiện thuỷ nội địa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước; đề xuất với Sở Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam biện pháp phòng ngừa;

-    Tổ chức thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định;

-    Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao;

-    Thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn thực hành, đánh giá để đề nghị Cục Đăng kiểm Việt nam bổ nhiệm, miễn nhiệm và treo hạng đăng kiểm viên của trung tâm;

-    Lập kế hoạch về tài chính, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị của trung tâm hàng năm trình Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

-    Tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn kỹ thuật theo quy định hiện hành;

-    Tham gia bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và tổ chức thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 có liên quan đến nhiệm vụ của trung tâm;

-    Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của trung tâm theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của cơ quan nhà nước cấp trên;

-    Tổ chức thu phí, lệ phí đăng kiểm theo quy định hiện hành;

-    Quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật;

-    Báo cáo đột xuất, định kỳ với Sở Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt nam về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phương tiện đường thủy và các hoạt động của trung tâm;

-    Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định;

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 19530948

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp