Giới thiệu Giới thiệu

Phòng QL Vận tải - Phương tiện & Người lái

Điện thoại: 02543.727822- 3727823

Fax: 0254.3727828

 • Chức năng:

-   Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái là phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở GTVT, có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

 • Nhiệm vụ:

-   Tham mưu cho Giám đốc Sở thông qua và quản lý các quy hoạch về mạng lưới vận tải hành khách, hàng hoá trong tỉnh và liên tỉnh .

-   Tham mưu cho Giám đốc Sở góp ý các dự án thuộc lĩnh vực vận tải . Nghiên cứu các phương án củng cố, phát triển lĩnh vực vận tải phù hợp với phát triển kinh tế xã hội chung của Tỉnh.

-   Đề xuất mở mới luồng tuyến vận chuyển hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, mở mới bến bãi đậu xe .

-   Góp ý kiến các dự thảo quy định về chế độ chính sách trong vận tải đường bộ Tham mưu cho giám đốc sở trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ,

-   Theo dõi tổng hợp tình hình và báo cáo tình hình hoạt động vận tải toàn ngành

-   Theo dõi, quản lý công tác thay đổi, điều chỉnh đặc trưng của các phương tiên xe ôtô, máy móc GTVT.

-   Phối hợp với các địa phương và các tỉnh về hiệp thương giá cước, luồng tuyến vận tải, các chủ trương chính sách có liên quan giữa các địa phương và Tỉnh .

-   Tham mưu cho Giám đốc trong việc thiết lập trật tự vận tải nhất là vận tải hành khách trên địa bàn Tỉnh.

-   Tổ chức thực hiện các qui định của Bộ và nội dung hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Đường bộ Việt Nam về việc sát hạch, cầp giấy phép lái xe, áp dụng đúng qui trình sát hạch, nội dung sát hạch, các bộ câu hỏi sát hạch và đáp án, các biểu mẫu hồ sơ sát hạch - cấp giấy phép lái xe các hạng theo qui định . Tổ chức quản lý Hội động thi sát hạch Giấy phép lái xe .

-   Thực hiện các vấn đề liên quan đến việc cấp, đổi, thu hồi, quản lý giấy phép lái xe các loại.

-   Thực hiện công tác quản lý, Cấp giấy đăng ký, biển số các loại phương tiện cơ giới xây dựng công trình . Báo cáo định kỳ đúng qui định về Cục Đường Bộ Việt Nam, Ban Giám đốc số lượng  cấp giấy phép lái xe hàng tháng, quý, năm .

-   Phối hợp với Trường CNKT - GTVT thực hiện các bộ đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, theo qui định của Cục Đường bộ.

-   Tham mưu cho giám đốc trong công tác cấp phép cho các phương tiện lưu thông quá khổ, quá tải .

-   Quản lý các Hợp tác xã vận tải, các đơn vị ngoài quốc doanh trong lĩng vực vận tải hành khách, hàng hoá bằng đường bộ và đường thủy.

-   Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

 • Quyền hạn:

-   Kiểm tra đề xuất Giám đốc Sở xét duyệt phòng thi luật, bãi thi hình, tuyến đường thi đường dài của Trương CNKTGTVT.

-   Chủ trì các cuộc họp về luồng tuyến vận tải, công tác đào tạo sát hạch lái xe khi Gián đốc Sở ủy quyền.

-   Kiến nghị Giám đốc Sở tạm hoản các kỳ thi sát hạch nếu thấy chua đảm bảo các điều kiện.

-   Kiểm tra đơn vị đào tạo lái xe để gia hạn hoặc nâng hạng đào tạo.

-   Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương đối công chức thuộc phòng.

 

Danh sách các cán bộ trong phòng

 

 

 

Dương Viết Tri

Trưởng phòng

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Cao Văn Lý

Chuyên viên

Nguyễn Đức Thịnh

Chuyên viên

Nguyễn Mai Hương

Chuyên viên

 

 


 

Đào Văn Long

Chuyên viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

Trần Hữu Lộc

Chuyên viên

 

 

 

Lê Hoàng Minh

Cán sự

 

 

 Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 16327585

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp