Giới thiệu Giới thiệu

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông

Điện thoại: 02543.727829

Fax: 0254.3727828

 • Chức năng:
 •  

-   Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông là phòng quản lý chuyên môn thuộc cơ cấu tổ chức của Sở GTVT, có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý chất lượng, kỹ thuật công trình giao thông;  quản lý tổng thể hệ thống giao thông trên toàn địa bàn tỉnh; quản lý duy tu sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông theo phân cấp (do Cục Đường bộ ủy quyền); quản lý hành lang lộ giới đường và các công tác đảm bảo ATGT, cấp phép đào đường, cấp phép thi công. giúp việc cho Giám đốc Sở trong công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công - dự toán, tổng dự toán, theo dõi định mức, đơn giá, giá vật tư thuộc ngành và góp ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải.

 • Nhiệm vụ:
 •  

-   Theo dõi quản lý chất lượng, kỹ thuật các công trình giao thông. Định kỳ và thường xuyên kiểm tra, giám định và đánh giá tình trạng kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

-   Nghiên cứu đề xuất phân loại giao thông đường bộ và hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phân loại giao thông.

-   Theo dõi, quản lý kỹ thuật,  giám sát, nghiệm thu các công trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông cầu, đường bộ (do Cục Đường bộ ủy quyền) thuộc thẩm quyền của Sở theo phân cấp quản lý và Quốc lộ 55 do Bộ GTVT ủy quyền quản lý và các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư. 

-   Phối hợp với Phòng Kế hoạch –Tài chính tham gia quyết toán các công trình duy tu bảo dưỡng, sửa chữa (do Cục Đường bộ ủy quyền) và các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

-   Tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và nhận bàn giao quản lý bảo dưỡng, sửa chữa của tất cả các công trình giao thông sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

-   Theo dõi, quản lý kỹ thuật, giám sát, nghiệm thu công trình duy tu sửa chữa Đường thủy nội địa (cầu cảng, phao tiêu biển báo, luồng lạch, bến thuỷ nội địa).

-   Cấp phép và công bố các hoạt động liên quan đến luồng, cảng, bến thủy nội địa.

-   Quản lý tình hình, khai thác, sử dụng và lắp đặt công trình trong hành lang giao thông, chỉ giới bảo vệ công trình giao thông và qui hoạch giao thông.

-   Phối hợp với phòng Kế hoạch –Tài chính xây dựng kế hoạch quản lý mạng lưới đường giao thông trên địa bàn tỉnh, qui hoạch hệ thống cảng biển, công bố cảng, bến thuỷ nội địa.

-    Hướng dẫn phổ biến kịp thời các phòng chức năng, chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông và giao thông nông thôn theo chủ trương chính sách, luật pháp của Nhà nước và các quy trình kỹ thuật hiện hành.

-   Tổ chức kiểm tra các hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tình trạng khai thác hệ thống giao thông an toàn thông suốt.

-   Tham gia các đoàn thanh, kiểm tra về chuyên ngành giao thông đường bộ, đường thuỷ.

-   Thực hiện cấp giấy phép đào đường, giấy phép thi công, giấy phép đấu nối đường mới mở vào đường đang khai thác. Kiểm tra giám sát thi công công tác đào đường và tái lập mặt đường.

-   Lập kế hoạch và theo dõi công tác phòng chống bão lụt hàng năm.

-   Tổ chức thực hiện công tác góp ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh; thẩm định đề cương dự toán chi phí khảo sát, thiết kế, chi phí kiểm định, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổng dự toán các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư theo đúng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ thực hiện và đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

-    Thực hiện quản lý chất lượng, kỹ thuật và giải quyết biện pháp xử lý kỹ thuật phát sinh trong quá trình xây dựng dự án.

-    Chủ trì về quản lý và đề xuất các vấn đề về định mức, đơn giá có liên quan đến các công trình giao thông.

-    Tham gia góp ý kiến các văn bản có liên quan đến quản lý kỹ thuật chuyên ngành giao thông trên địa bàn tỉnh.

-    Thỏa thuận các dự án đầu tư xây dựng liên quan đến hạ tầng kỹ thuật GTVT.

-    Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ về những lĩnh vực được phân công.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 • Quyền hạn:
 •  

-   Được quyền đề xuất Giám đốc trả lại hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công không đạt chất lượng của dự án đầu tư xây dựng các công trình GTVT do Sở làm Chủ đầu tư.

-   Chủ trì các buổi họp về góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư khi được Giám đốc ủy quyền.

-   Được quyền đề xuất Giám đốc yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo chất lượng, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng GTVT.

-   Được quyền đề xuất Giám đốc xử lý kết quả trong công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ chất lượng, tình trạng kỹ thuật của hệ thống giao thông.

-   Chủ trì các cuộc họp về công tác kiểm tra chất lượng công trình giao thông khi được Giám đốc ủy quyền.

-   Đề xuất ý kiến kết luận đối với công tác thanh tra, kiểm tra của tỉnh.

-   Đề xuất các biện pháp xử lý trong quá trình kiểm tra, giám sát công tác đào và tái lập mặt đường.

-   Được quyền kiến nghị Giám đốc Sở đình chỉ thi công các dự án đầu tư xây dựng giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm chất lượng xây dựng.

-   Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nâng lương đối với công chức thuộc biên chế của Phòng.

 

 

Danh sách các cán bộ trong phòng

 

 

 

Phan Trọng Hiền

Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0983156277

Email: hienpt@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

Lê Đình Sơn

Phó Trưởng Phòng

Số điện thoại: 0909790979

Email: sonld@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Thị Tường Linh

Chuyên viên

Nguyễn Đình Lừng

Chuyên viên

Mai Đức Lợi

Phó Trưởng Phòng

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 19530966

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp