Giới thiệu Giới thiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

Điện thoại: 02543.727832-727827

Fax: 0254.3727828

 • Chức năng:

-    Phòng Kế hoạch- Tài chính là phòng quản lý nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở GTVT, có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở trong công tác lập và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch; công tác đầu tư, công tác đấu thầu; tham mưu và nghiên cứu đề xuất, điều hành tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Quản lý tài chính Sở.

 • Nhiệm vụ:

-   Lập, trình duyệt kế hoạch tháng, quý, hàng năm và phân bổ, triển khai kế hoạch được giao cho các bộ phận, đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch.

-   Tổng hợp tình hình hoạt động và tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của ngành theo kế hoạch để báo cáo đúng định kỳ theo yêu cầu của Bộ GTVT và UBND Tỉnh BR-VT. 

-   Quản lý và báo cáo công tác thống kê, cung cấp thông tin kinh tế trong toàn ngành.

-   Tổ chức quản lý, tham mưu các vấn đề liên quan đến các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở .

-   Xây dựng và quản lý Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ. Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổng hợp và hệ thống hoá quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

-   Cập nhật, phổ biến kịp thời và cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan về quản lý đầu tư và xây dựng chuyên ngành giao thông cho các địa phương: huyện thị thành phố và các tổ chức: Ban QLDA, Tư vấn, nhà thầu.

-   Căn cứ các Nghị quyết, Chỉ thị có liên quan đến ngành, xây dựng  chương trình hành động toàn ngành và tổ chức triển khai thực hiện.

-   Quản lý tổng hợp về công tác khoa học kỹ thuật - công nghệ và môi trường.

-   Theo dõi và tham gia thực hiện công tác đấu thầu các dự án do Sở làm chủ đầu tư và các dự án thuộc ngành khi được đề nghị.

-   Giúp Giám đốc Sở nắm tình hình về vốn, công nợ, quyết toán tài chính hằng năm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở . Quản lý vốn sự nghiệp tỉnh cấp cho Sở, đề xuất điều tiết tăng giảm vốn. Theo dõi giúp Giám đốc Sở quản lý các nguồn vốn do Cục đường bộ uỷ quyền cho Sở GTVT quản lý. Tham gia duyệt quyết toán các công trình Sở làm chủ đầu tư.

-   Giúp Giám đốc Sở tổ chức thu các loại phí, lệ phí, quản lý việc thu chi và nộp Kho bạc Nhà nước các nguồn thu theo qui định của Nhà nước và tỉnh. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến tài chính và tài sản của Sở.

-    Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp công ích, các đơn vị sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách về tài chính và pháp lệnh kế toán - thống kê của Nhà nước.

-   Theo dõi tình hình thu nhập của các đơn vị. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất tài sản cơ quan Sở.

-   Thủ quỹ của Sở.

-   Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc Sở giao.

 •  Quyền hạn:

-   Được quyền đề xuất Giám đốc yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị thuộc lĩnh vực ngành báo cáo kế hoạch, tiến độ và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch quý, năm và kế hoạch dài hạn.

-   Kiểm tra đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch.

-   Chủ trì các cuộc họp về kế hoạch khi được Giám đốc ủy quyền.

-   Trong công tác mở, xét đầu thầu các dự án: Được quyền từ chối kết quả mở, xét thầu khi chưa thực hiện đúng quy định của quy chế đấu thầu.

-   Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương đối với công chức thuộc phòng.

 

Danh sách các cán bộ trong phòng

 

 

Nguyễn Túc

Trưởng phòng

 

Nguyễn Gia Hồng

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Hữu Hùng Trường 

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Trần Quốc Vinh

Chuyên viê       

Hoàng Xuân Long

Phụ trách Kế toán

 

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 70
Tất cả: 16327564

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp