Giới thiệu Giới thiệu

Văn phòng Sở

Điện thoại: 02543.727840

Fax: 02543727828

Email: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn

 • Chức năng:
 •  

-   Văn phòng Sở là phòng quản lý chuyên môn thuộc cơ cấu tổ chức của Sở GTVT, có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở trong công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo; pháp chế; công tác hành chính quản trị, bảo vệ, quân sự tự vệ; xây dựng sửa chữa trụ sở làm việc; một cửa; ISO; Quản trị mạng. Văn Phòng Sở  là đầu mối trực tiếp quan hệ với các cơ quan trong và ngoài Sở, là nơi tiếp nhận và chuyển giao các tài liệu, văn bản liên quan đến các hoạt động của Sở.

 • Nhiệm vụ:
 •  

-   Xây dựng quy chế làm việc của Sở, xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban cơ quan Văn phòng Sở, trình Giám đốc sở ra quyết định. Chỉ đạo triển khai đến các đơn vị thuộc ngành trong việc xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, xây dựng điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban của Sở.

-   Xây dựng quy hoạch, cán bộ công chức, viên chức quản lý thuộc ngành theo phân cấp quản lý của Tỉnh. Xây dựng đề án cải cách hành chính và theo dõi thực hiện, xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bố trí sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức.

-   Hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành, xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt, xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức.

-   Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc theo dõi và triển khai thực hiện các Pháp lệnh về cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị thuộc ngành.

-   Hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước về tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, hợp đồng lao động và cho thôi việc ở các đơn vị thuộc ngành.

-   Thực hiện chính sách hưu trí, chính sách đối với những người có công cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý thuộc ngành theo phân cấp quản lý của Tỉnh .

-   Đề xuất và kiến nghị các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên cho phù hợp với tình hình thực tế của ngành.

-   Tham gia kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương theo Luật lao động trong các đơn vị thuộc ngành.

-   Tham mưu cho Giám đốc sở trong công tác pháp chế, quản lý công chức và thi đua khen thưởng cụ thể là hướng dẫn thủ tục, tổng hợp thành tích và tham mưu cho Sở trong việc xét, đề nghị khen thưởng thi đua cho các đơn vị, cá nhân thuộc ngành .

-   Tham mưu Lãnh đạo Sở đánh giá hàng năm của cán bộ công chức, viên chức quản lý tham mưu cho Sở trong việc đánh giá, phân loại, đề xuất chính sách và đưa vào hồ sơ quản lý theo quy định hiện hành.

-   Đề xuất ý kiến trong việc thành lập các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và bổ nhiệm Trưởng, phó phòng, ban và các đơn vị doanh nghiệp công ích, sự nghiệp thuộc Sở .

-   Quản lý tình hình học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn của ngành . Đề xuất cử và theo dõi tình hình cán bộ đi công tác nước ngoài.

-   Trực tiếp quản lý mạng thông tin eOffice, trang thông tin  điện tử của ngành, chương trình ISO. Tổ chức kết nối mạng thông tin, vi tính nối mang trong toàn Sở và giữa cơ quan Sở với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

-   Tổ chức tiếp đón khách, tiếp dân đến liên hệ làm việc với cơ quan và bố trí lịch cho lãnh đạo tiếp.

-   Tổ chức công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan . Tiếp nhận phân loại, chuyển giao công văn đến Lãnh đạo Sở, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị, cơ quan khác có liên quan. Cập nhật, lưu trử hồ sơ theo thời gian và theo công việc . Tập hợp, rà soát và trình ký các văn bản của cơ quan . Chủ trì rà soát văn bản pháp quy . Theo dõi công văn của Sở gửi đi và ý kiến trả lời của các cơ quan, đơn vị nhận công văn đó . Trình lãnh đạo Sở giao các phòng, ban bộ phận xử lý.

-   Bố trí địa điểm và sắp xếp chương trình làm việc của Lãnh đạo Sở với các cơ quan, đơn vị, phòng, ban hoặc khách đến liên hệ công tác với Sở.

-   Tổ chức quản lý vả sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, chăm lo điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, có kế hoạch trang bị nhằm đảm bảo cho cơ quan hoạt động bình thường.

-   Tổ chức công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, ghi chép theo dõi khách đi và đến cơ quan. Tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy cơ quan.

-   Lái xe cho Lãnh đạo sở, các phòng CMNV và Ban ATGT tỉnh.

-   Tạp vụ phục vụ quét dọn văn phòng, phục vụ.

 • Quyền hạn:
 •  

-   Theo dõi, đề xuất thi đua khen thưởng các phòng ban, các đơn vị trực thuộc của Sở

-   Kiểm tra đôn đốc mọi người thực hiện tốt nội quy cơ quan.

-   Kiểm tra nội dung và thể thực văn bản của sở trước khi đóng dấu phát hành.

 

Danh sách các cán bộ trong phòng

 

 

Nguyễn Ngọc Thạch

Chánh Văn phòng

Số điện thoại: 0909818779

Email: thachnn@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

Lâm Đại Triều

Chuyên viên

 

 

 

 

Trần Thị Kim Oanh

Văn Thư

Quách Thị Thảo

Chuyên viên

Phạm Minh Tuấn

Chuyên viên

 

 

Nguyễn Thanh Phương

Pháp chế

Đỗ Thị Ngân

Thủ quỹ

Nguyễn Văn Tiệp

Bảo vệ

 

 

 

Nguyễn Đình Phương

Lái xe

Trần Xuân Hiệp

Lái xe

 

 

 Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19530987

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp