Giới thiệu Giới thiệu

Phòng quản lý Cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông

1) Vị trí và chức năng:

Phòng Quản lý cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực: cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt và đường thủy nội địa ... trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật

2) Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án,     dự án:

- Chủ trì, phối hợp đề xuất, tổng hợp chủ trương và tổ chức triển khai thực hiện các bước lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển cảng biển, cảng cạn, kho bãi, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa, nạo vét luồng, bãi đỗ xe…; tham gia, góp ý kiến đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án của ngành, lĩnh vực khác có liên quan theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng;

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuộc trách nhiệm của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự thảo các văn bản bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

b) Công tác quản lý đầu tư, xây dựng, khai thác:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng:

+ Chủ trì, phối hợp lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đầu tư, kế hoạch vốn các dự án, kế hoạch quản lý, bảo trì cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa, nạo vét luồng, bến xe, bãi đỗ xe,…; giám sát quá trình thực hiện dự án và tham gia nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng;

+ Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Chủ trì, phối hợp quản lý các dự án đầu tư theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng:

+ Tổ chức quản lý đầu tư, đề xuất cơ quan chức năng điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư; quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, cảng cạn, kho bãi, dịch vụ hậu cần cảng, kết cấu cảng bến, luồng đường thủy nội địa…;

+ Tham gia phối hợp thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm định giao, cho thuê đất, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực do Phòng quản lý;

-  Chủ trì, phối hợp thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định đề cương nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, nhiệm vụ thiết kế xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, điều chỉnh thiết kế, dự toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư cảng biển, cảng cạn, kho bãi, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa, bến xe, bãi đỗ xe… trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền;

-  Tham gia nghiệm thu, quyết toán công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và nhận bàn giao quản lý bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng cảng biển, cảng cạn, kho bãi, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa, bến xe, bãi đỗ xe…sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng;

- Tổ chức quản lý, phân loại, tham mưu cấp phép, công bố kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; theo dõi, quản lý kỹ thuật, giám sát, nghiệm thu công trình duy tu sửa chữa kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quản lý hành lang bảo vệ đường thủy nội địa;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành định kỳ, đột xuất các dự án theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng. Đề xuất đình chỉ thi công các dự án đầu tư xây dựng cảng biển, cảng cạn, kho bãi, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa…vi phạm chất lượng xây dựng, mất an toàn giao thông….

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các công trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình giao thông đường thủy nội địa do Sở GTVT làm chủ đầu tư;

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, chất lượng và phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện công tác nghiệm thu các công trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính đôn đốc thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp đề xuất, tổng hợp kế hoạch nạo vét vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu, khu dịch vụ hậu cần cảng, luồng hàng hải và luồng đường thủy nội địa định kỳ hàng năm; lập hồ sơ trình cấp phép sử dụng khu vực biển hoặc các khu vực khác để lưu chứa, nhận chìm vật chất nạo vét;

- Chủ trì tham mưu thực hiện các dự án phát triển đường cao tốc, đường sắt và cảng hàng không trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các công trình trọng điểm của ngành giao thông vận tải.

c) Công tác phát triển hạ tầng giao thông:

- Tham gia, tham mưu tổ chức, báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ ngành phê duyệt;

- Tham mưu thực hiện các chương trình hội nhập quốc tế của tỉnh, thực hiện hợp tác quốc tế trong phát triển cảng biển, cảng cạn, kho bãi, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa…theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

d) Công tác quản lý giá, phí, lệ phí:

- Chủ trì, tham mưu công tác quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí tại cảng biển, cảng cạn, kho bãi, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa…theo quy định của pháp luật và phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng;

- Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện khung giá dịch vụ theo thẩm quyền được giao, tham mưu đề xuất mức thu phí dịch vụ, giá dịch vụ, thu phí sử dụng hạ tầng công cộng tại cảng biển, cảng cạn, kho bãi, dịch vụ hậu cần cảng; đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa…trên cơ sở khung giá dịch vụ do cơ quan thẩm quyền quy định.

đ) Công tác thống kê, báo cáo:

- Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng; chịu trách nhiệm về thống kê sản lượng hàng hóa qua cảng biển, cảng bến thủy nội địa;

- Tổng hợp, giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư, báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cảng biển và cảng thủy nội địa báo cáo Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương theo quy định.

e) Phối hợp với các phòng ban thực hiện nhiệm vụ chung của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Sở giao.

3) Tổ chức và biên chế:

- Phòng Quản lý Cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông có Trưởng phòng, giúp việc cho Trưởng phòng có 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên giúp việc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định theo qui định hiện hành về thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức.

- Trưởng phòng:

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công việc liên quan đến phòng được phân công phụ trách;

+ Phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng phòng và công chức thuộc phòng mình quản lý; xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý và năm; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Chịu trách nhiệm nghiên cứu tổng hợp và đề xuất ý kiến trình Ban lãnh đạo Sở quyết định khi có văn bản chỉ đạo hoặc công việc được Ban lãnh đạo giao; định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo trước Giám đốc Sở về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của phòng;

+ Tham gia sinh hoạt giao ban theo định kỳ và quản lý tài sản, kinh phí, tài liệu giao cho phòng quản lý.

- Phó Trưởng phòng:

+ Giúp trưởng phòng giải quyết, thực hiện các công việc được phân công;

+ Điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc được trưởng phòng ủy quyền và chịu trách nhiệm về các ý kiến đề xuất giải quyết hoặc thực hiện công việc có liên quan được giao trước trưởng phòng và lãnh đạo Sở;

- Công chức thuộc phòng: Chịu sự chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng (khi Trưởng phòng vắng mặt) thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng và các nhiệm vụ khác của phòng khi được lãnh đạo phòng phân công.

- Biên chế của Phòng nằm trong biên chế của Sở Giao thông vận tải, được UBND tỉnh phê duyệt và hưởng lương theo ngạch, bậc hiện hành; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế công chức được UBND tỉnh giao hàng năm và nhiệm vụ được giao,  Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo quyết định giao chỉ tiêu biên chế hằng năm của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Quyết định số 640/QĐ-SGTVT ngày 17/8/2022

 

Danh sách các cán bộ trong phòng

 

 

Nguyễn Kim Hoàn

Phụ trách phòng

Số điện thoại: 0938138338

Email: hoannk@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng Trường

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Lê Hữu Huân

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 21719858

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp