Công khai thủ tục hành chính Công khai thủ tục hành chính

Ngày 30/11/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1561/QĐ-BGTVT về Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa Bộ Giao thông vận tải và địa phương...
Ngày 10/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động xây...
Ngày 25/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...
Ngày 14/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBNDvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy...
Ngày 07/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBNDvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắtthuộc thẩm quyền giải quyết...
Ngày 07/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBNDvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm...
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày...
Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng...
Ngày 29 tháng 12 năm 2022,  Sở Giao thông vận tải nhận được Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được...

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 24
Tất cả: 24427535

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp