Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Cập nhật, công bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ, các chốt kiểm soát phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid- 19

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản hỏa tốc giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 4972/TCĐBVN-ATGT ngày 17/7/2021 về cập nhật, công bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ; các chốt kiểm soát phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid- 19 theo đúng quy định, đảm bảo thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 19/7/2021.

Tại Công văn số 4972/TCĐBVN-ATGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố luồng xanh Quốc gia trên hệ thống Quốc lộ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố trong thời gian phòng chống dịch Covid-19; đồng thời thống nhất vị trí các khu vực chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các Quốc lộ thuộc luồng xanh Quốc gia, cụ thể như sau:

PHỤ LỤC I - Hướng dẫn tổ chức giao thông luồng xanh Quốc gia cho các phương tiện ưu tiên lưu thông qua khu vực phòng, chống dịch COVID-19

CẬP NHẬT NGÀY 17/7/2021

I. KHU VỰC PHÍA NAM

1. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngươc lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

- Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

b. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và ngưực lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - TP. Hồ Chí Minh;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 - Quốc lộ 51 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh;

- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh.

c. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngưực lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 27 - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28B - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28 - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng.

d. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - ĐT25 - ĐT769 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng 2 Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

2. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 28B (hoặc Quốc lộ 28) - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 (hoặc Quốc lộ 56) - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 20 - ĐT25 - ĐT769 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 20 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 4: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

b. Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - ĐT25 - ĐT769 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

3. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngưực lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 14 - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 14 - ĐT741 - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

4. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngưực lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lưomg) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; Quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn cống (hoặc Khu công nghệ cao) - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 1K - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

b. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Naí và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - Quốc lộ 1K - tỉnh Đồng Nai;

- Lộ trình 2: Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Xa lộ Hà Nội - đường DI (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai;

- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; Quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai.

c. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngưực lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - ĐT 825 - ĐT 822 - Tinh lộ 7 - Quốc lộ 22 - tình Tây Ninh;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - tỉnh Tây Ninh.

d. Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngưực lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT 743A - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - đường DI (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

5. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - tỉnh Long An;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ QLPH (hoặc Quốc lộ NSH) - Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - tỉnh Long An.

b. Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 54 - tỉnh Trà Vinh;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 60 - tỉnh Trà Vinh;

- Lộ trình 3: Quốc lộ QLPH - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 54 - tỉnh Trà Vinh.

6. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngưực lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 80 - Quốc lộ 91 - cầu Vàm cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ HCM - Quốc lộ N2 - Quốc lộ 62 - tỉnh Long An;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 80 - Quốc lộ 91 - cầu Vàm cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An;

- Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch sỏi - cầu Vàm cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ HCM - Quốc lộ N2 - Quốc lộ 62 - tỉnh Long An;

- Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch sỏi - cầu Vàm cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 5: Kiên Giang - Lộ Tẻ - Rạch sỏi - N2B - QL.80 - cầu Mỹ Thuận - QL. 1 - tỉnh Long An.

b. Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngưực lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch sỏi) - Quốc lộ 91 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ NSH - Quốc lộ 60 - tỉnh Trà Vinh;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch sỏi) - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 53 - tỉnh Trà Vinh;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch sỏi) - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 60 - Quốc lộ 53 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 4: Kiên Giang - Quốc lộ 80 - QL.61 - QL.61C - cầu cần Thơ - QL.l - 54 -tỉnh Trà Vinh.

7. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Ben Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 53 - Quốc lộ 60 - Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Quốc lộ 62 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 53 - Quốc lộ 60 - Quốc lộ 50 - tỉnh Long An.

GHI CHỦ:

- Mục 1, 2, 3 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đến, đi qua TP. Hồ Chí Minh;

- Mục 4 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đến, đi qua TP. Hồ Chỉ Minh;

- Mục 5, 6, 7 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Tây Nam Bộ đi qua TP. Hồ Chí Minh.

II. CÁC KHU VỰC CÒN LẠI (Miền Bắc, Miền Trung):

1. Trục Bắc Nam

- Quốc lộ 1: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nang - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận.

- Đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng - Hà Nội - Hòa Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Kon Turn - Bình Phước - QL.14

2. Hệ thống đường cao tốc

- Nội Bài - Lào Cai;

- Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên;

- Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội;

- Pháp Vân - cầu Giẽ; cầu Giẽ - Ninh Bình;

- Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

3. Các trục kết nối:

Quốc lộ 2, Quốc lộ 3, Quốc lộ 4, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 279, Quốc lộ 8, Quốc lộ 9, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, Quốc lộ 32, Quốc lộ 27C, Quốc lộ 19, Quốc lộ 24, Quốc lộ 25, Quốc lộ 26.

PHỤ LỤC II - Vị trí các chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn
giao thông trên các Quốc lộ thuộc luồng xanh Quác gia trên 8 tỉnh, thành phố
(Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HỒ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu,
Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng)

CẬP NHẬT NGÀY 17/7/2021

1. Tỉnh Đồng Nai (5 chốt)

a. Quốc lộ 1:

- Tại Km 1871+900 (thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng TP.HCM - Đồng Nai.

- Tại Kml 771+100 (thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng Đồng Nai - Bình Thuận.

b. Quốc lộ 20:

Tại Km73+000 (thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng Đồng Nai - Lâm Đồng.

c. Quốc lộ 51:

Tại Km37+500 (thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng Đồng Nai - BRVT.

d. Quốc lộ 56:

Tại Km 17+000 (thuộc huyện cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng Đồng Nai - BRVT.

2. Tỉnh Bình Dương (4 chốt)

a. Quốc lộ 1K:

- Tại Km 11+000 (thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), kiểm soát hướng TP.HCM - Bình Dương.

- Tại Km5+850 (thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), kiểm soát hướng Bình Dương - Đồng Nai.

b. Quốc lộ 13:

- Tại Km 1+550 (thuộc TX Thuận An, tỉnh Bình Dương), kiểm soát hướng TP.HCM - Bình Dương.

- Tại Km65+220 (thuộc huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương), kiểm soát hướng Bình Dương - Bình Phước.

3. Tỉnh Bình Phước (1 chốt)

Quốc lộ 14: 

- Tại Km895+600 (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), kiểm soát hướng Bình Phước - Đắk Nông.

4. Hồ Chí Minh (1 chốt)

Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây: 

- Tại Kml 1+110 (thuộc TP.Thủ Đức, TP.HCM), kiểm soát hướng TP.HCM - Đồng Nai.

5. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1 chốt)

Quốc lộ 55:

Tại Km48+800 (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), kiểm soát hướng BRVT - Bình Thuận.

6. Tỉnh Bình Thuận (1 chốt)

Quốc lộ 1: 

- Tại Km 1594+800 (thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), kiểm soát hướng Bình Thuận - Ninh Thuận.

7. Tỉnh Ninh Thuận (2 chốt)

Quốc lộ 1: 

- Tại Kml525+020 (thuộc huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), kiểm soát hướng Ninh Thuận - Khánh Hòa.

Quốc lộ 27: 

- Tại Km224+500 (thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), kiểm soát hướng Ninh Thuận - Lâm Đồng.

8 Tỉnh Lâm Đồng (4 chốt)

Quốc lộ 27: 

- Tại Km82+300 (thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), kiểm soát hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk.

Quốc lộ 27C:

 - Tại Km75+800 (thuộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng), kiểm soát hướng Lâm Đồng - Khánh Hòa.

Quốc lộ 28:

- Tại Kml21+350 (thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), kiểm soát hướng Lâm Đồng - Đắk Nông.

- Tại Km56+000 (thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), kiểm soát hướng Lâm Đồng - Bình Thuận.

Nguồn: Công văn 8606/UBND-VP;
Công văn số 4972/TCĐBVN-ATGT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 21
Tất cả: 19681150

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp