Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành

Đính kèm Văn bản số 922/SGTVT-VP ngày 22/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh BRVT, tại đây. Đính kèm Danh mục TTHC mới ban hành, tại đây. Đính kèm Quyết định số...
Đính kèm Văn bản số 921/SGTVT-VP ngày 22/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh BRVT, tại đây. Đính kèm Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, tại đây. Đính kèm Quyết định số...
Đính kèm Văn bản số 915/SGTVT-VP ngày 22/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh BRVT, tại đây. Đính kèm Danh mục sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, tại đây. Đính kèm Quyết định số...
Đính kèm Văn bản số 914/SGTVT-VP ngày 22/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh BRVT, tại đây. Đính kèm Danh mục TTHC sửa đổi,bổ sung, tại đây. Đính kèm Quyết định số...
  Đính kèm Văn bản số 916/SGTVT-VP ngày 22/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tình BRVT, tại đây. Đính kèm Danh mục TTHC mới ban hành, tại đây Đính kèm Quyết định số...
  Đính kèm Kế hoạch số 16/KH-TTS ngày 18/01/2024 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải BR-VT, tại đây.
   Đính kèm Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại đây .
  Đính kèm Quyết định số 08/QĐ-SGTVT ngày 05/01/2024 của Sở Giao thông vận tải BRVT, tại đây.  Đính kèm danh sách phương tiện vi phạm tốc độ tại đây
  Đính kèm văn bản số 249/BC-SVHTT ngày 18/12/2023 của Sờ Văn hóa và Thể thao, tại đây .
  Ngày 05/01/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới", tại đây  Ngày...
Hiển thị 1 - 15 of 199 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 14

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 28
Tất cả: 24426779

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp