Vận tải Vận tải

Quyết định Thu hồi Phù hiệu xe (Công ty TNHH Toàn Thắng)

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Số:         03/QĐ-SGTVT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày   08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Phù hiệu xe


GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Điều 22 Điểm e Khoản 4 Thông tư 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Văn bản 19188/SGTVT-VTĐB ngày 23/11/2017 của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLVTPT&NL,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thu hồi 01 Phù hiệu xe do Sở Giao thông vận tải cấp, thời hạn thu hồi trong vòng 01 tháng kể từ ngày đơn vị nộp lại phù hiệu (Đính kèm 19188/SGTVT-VTĐB ngày 23/11/2017 của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh).

Lý do: vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định.

 

TT

Đơn vị  vận tải

Biển số xe

Loại phù hiệu

Số phù hiệu

Ghi chú

1

Công ty TNHH Toàn Thắng

72B01559

Hợp đồng

323

 

 

Điều 2: Giám đốc đơn vị có trách nhiệm nộp lại Phù hiệu vận tải bằng xe ô tô cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3: Các Ông (Bà) trưởng phòng, ban thuộc Sở, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 287812

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp