Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 12 năm 2020
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 12 NĂM 2020
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 6/12/2020 300 A1 CN-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 13/12/2020 300 A1 CN-BR
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 20/12/2020 300 A1 CN-VT
4 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 25/12/2020 35 A2 T6-VT
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 27/12/2020 300 A1 CN -BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
6 K139B2+K140B2+K52C+K64B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 5/12/2020 200 B11+B2+ C  
7 Các khóa tồn, vắng, rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 9/12/2020 150  B2, C T4
8 K70B2 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 9/12/2020 150 B11+B2+ C T4
9 K7B11+K8B11+K146B2+K147B2+K144C+K48D+K41E TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 12/12/2020 300 B11+B2+C+D+E  
10 Khóa C/c 10/2020 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 12/12/2020 10 D  
11 K31B11+ K331B2+K267C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 13/12/2020 250 B11+B2+ C  
12 Các khóa tồn, vắng, rớt TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 19/12/2020 300 B11+B2+C+D+E  
13 Các khóa tồn, vắng, rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 20/12/2020 200  B2, C  
14 K65B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 20/12/2020 70 B11  
15 K28B11+K45C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 23/12/2020 270 B11+B2+ C T4
16 K9B11+K10B11+K148B2+K149B2+K145C+K49D TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 26/12/2020 300 B11+B2+C+D+E  
17 K332B2+K268C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 27/12/2020 250 B11+B2+ C  
18 K141B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 27/12/2020 100 B11+B2+ C  
19 K5B2+K6B2+K04B1+ K2C TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 30/12/2020 250 B11+B2+C T4

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 61
Tất cả: 16328200

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp