Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 9 năm 2021
TUẦN 39 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 27/9/2021 ÷ 01/10/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
27/9
8h00 Họp giao ban TTrTU để nghe và cho ý kiến 1. Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ Doanh nghiệp khó khăn, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; 2. BC sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng BRVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2020. GM 368 Bí thư
Tỉnh ủy
    Phòng họp BTV Tỉnh ủy
8h30 Thông qua Quy chế IOC trong thời gian thử nghiệm và Quy chế Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức trên hệ thống Phản ánh hiện trường của tỉnh BRVT trong thời gian thử nghiệm GM 804 Đ/c Tuấn     VPUBT 301
9h45 1. Họp cho ý kiến về trình tự, thủ tục thực hiện việc tinh giản biên chế của Cảng vụ ĐTNĐ; 2. Cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các kiến nghị đề xuất để đơn vị Cảng vụ ĐTNĐ hoạt động tốt hơn của cán bộ chủ chốt Cảng vụ ĐTNĐ     Các đ/c Thạch CVP, Danh, Triều, Phương, Long KTT, Bình TTS SGTVT, 302
17h00 Họp trực tuyến Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh và các Trung tâm PC dịch Covid-19 các địa phương Đ/c Thọ   Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ ba
28/9
8h00 Hội nghị trực tuyến gặp gỡ các doanh nghiệp bong bóng du lịch Đ/c Thọ
Đ/c Khánh
  CHƯA CÓ GM VP Tỉnh ủy
14h00 Thông qua Quy chế IOC trong thời gian thử nghiệm và Quy chế Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức trên hệ thống Phản ánh hiện trường của tỉnh BRVT trong thời gian thử nghiệm GM 804 Đ/c Tuấn     VPUBT 301
17h00          
 
Thứ tư
29/9
8h00 Trực tuyến nghiệm thu Báo cáo Điều tra cơ sở hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính CV 1318 - hoãn Sở Nội vụ   Đ/c Triều VP, đ/c Long KTT SGTVT, 302
8h30 Họp trực tuyến: Thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Long Điền GM 369 Sở TNMT   Đ/c Hồng KHTC tham dự Liên hệ đ/c Lộc 0899 988 385
9h00 Họp trực tuyến: về kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đ/c Thuận PGĐ   CA tỉnh, SYT, UBND các huyện, TP, thị xã (trừ Côn Đảo); đ/c Tri, Danh, Tấn, Nhân cùng tham dự SGTVT 302
14h00 Họp trực tuyến: Góp ý xây dựng điều chỉnh Bảng giá các loại dất định kỳ 05 năm (2020-2024) áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2024 GM 367 Sở TNMT   Đ/c Túc KHTC tham dự Liên hệ đ/c Lộc 0899 988 385
14h00 Họp giao ban trực tuyến và trực tiếp BTV Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống Covid-19 Tỉnh Bí thư
Tỉnh ủy
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
15h00 Trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển KTXH GM 1146 Đ/c Thứ trưởng
BGTVT
QLVT Đ/c Thuận PGĐ, đ/c Tri, Danh, Tấn cùng tham dự SGTVT 302
 
Thứ năm
30/9
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc về công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026  Đ/c Chí GĐ Đ/c Phương Ban Giám đốc Sở và đ/c Thạch CVP Phòng đ/c Chí GĐ
14h00 Họp Tổ giúp việc BCĐ về lĩnh vực KTXH, QPAN theo Quyết định số 54QĐ/TU ngày 04/12/2020 GM 813 Đ/c Khánh     VPUBT 301
14h30 Họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh về tiên thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của Trường Trung cấp Nghề GTVT GM 365 Sở TNMT   Đ/c Tri QLVT tham dự 305, STNMT
 
Thứ sáu
01/10
8h00 Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026  Chủ tịch
Các PCT 
  CHƯA CÓ GM HT A  TTHN
8h30 Họp trực tuyến giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021 GM 233 Tổng Cục
ĐBVN
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự Liên hệ đ/c Giang 0982 857 752
14h00 Họp giao ban trực tuyến và trực tiếp BTV Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống Covid-19 Tỉnh Bí thư
Tỉnh ủy
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301