Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác dự kiến từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 9 năm 2021
TUẦN 36 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 06/9/2021 ÷ 10/9/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
06/9
8h30          
9h00 Họp nghe BC công tác phối hợp các địa phương nơi cư trú trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí GĐ, đ/c tuấn PGĐ, đ/c Thuận PGĐ tham dự  - GĐ: VPUBT 301
 - PGĐ: STTTT
11h00 Trực tuyến Làm việc với UBND huyện Châu Đức thông qua Kế hoạch tiếp nhận công dân từ TPHCM về tỉnh BRVT `   Theo GM SGTVT 302
14h00 Giao ban trực tuyến với BTV Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh GM 341 Bí thư
Tỉnh ủy
KHTC Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ ba
07/9
8h30 Nghe BC tiến độ triển khai các dự án trọng điểm GM 726 đ/c Khánh Đ/c Túc Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 302
9h00 Thẩm tra quyết toán         
15h00 Họp Ban Thường trực BCĐ phòng, chống Covid-19 Chủ tịch,
các PCT
    VP tỉnh ủy
 
Thứ tư
08/9
8h00 Họp BTV Tỉnh ủy; BCĐ phòng,chống Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
    VPTU
14h00 Trực tuyến với Bộ GTVT về vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GTVT   Đ/c Chí GĐ; Ttra sở, Phòng QLVT cùng tham dự Phòng họp 302 Sở
15h00 Họp Thường trực BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
    VPTU
 
Thứ năm
09/9
8h30 Họp TTrUBND tỉnh thông qua các tờ trình, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 9/2021 Chủ tịch,
các PCT
    VPUBT 301
14h00          
 
Thứ sáu
10/9
           
14h00 Họp trực tuyến BTVTU, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
    Theo GM