Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác dự kiến từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 năm 2021
TUẦN 34 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 23/8/2021 ÷ 27/8/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
23/8
9h00 Họp thông qua dự thảo phương án đảm bảo an toàn trong SXKD trên địa bàn tỉnh BRVT sau ngày 25/8/2021 GM 688 Đ/c Vinh KHTC Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Triển khai thí điểm Phần mềm cấp mã QR tự động GM 193 (Cisco Webex Meeting với ID meeting number 184 444 2365) Tổng Cục
ĐBVN
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự SGTVT 302. Liên hệ đ/c Dũng 0965 264 435
15h30 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh "Công bố Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh BRVT nhiệm kỳ 2021-2025" GM 232 Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
16h00 Giao ban trực tuyến với BTV Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 621-TB/TU Bí thư
Tỉnh ủy
QLVT Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ ba
24/8
8h30 Họp trực tuyến về kiểm điểm tình hình thực hiện giải ngân năm 2021 vùng Cục III, IV GM 188 (Cisco Webex Meeting với ID meeting number 184 444 2365) Tổng Cục
ĐBVN
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự Liên hệ đ/c Giang 0982 857 752 để kết nối thử vào chiều ngày 23/8/2021
14h00 Họp trực tuyến với các địa phương về kế hoạch đón dân từ TPHCM về BRVT  Đ/c Thuận PGĐ     SGTVT 302
 
Thứ tư
25/8
8h30          
14h00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bí thư
Tỉnh ủy
QLVT Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
14h00 Họp trực tuyến thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Châu Đức GM 344 Sở TNMT   đ/c Hồng KHTC tham dự Liên hệ đ/c Bửu Lộc 0899 988 385
 
Thứ năm
26/8
8h00 Tham gia trực tuyến qua Phần mềm Microsoft Teams Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2021, 05 ngày gồm ngày 19, 20, 21, 26 và 27/8/2021 QĐ 446-QĐ/BTCTU (cả ngày) Ban Tổ chức
Tỉnh ủy
Đ/c Tuấn IT Đ/c Chí GĐ và đ/c Thuận PGĐ tham dự  
8h30 Họp trực tuyến thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phú Mỹ GM 344 Sở TNMT   đ/c Hồng KHTC tham dự Liên hệ đ/c Bửu Lộc 0899 988 385
14h00          
 
Thứ sáu
27/8
8h00 Tham gia trực tuyến qua Phần mềm Microsoft Teams Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2021, 05 ngày gồm ngày 19, 20, 21, 26 và 27/8/2021 QĐ 446-QĐ/BTCTU (cả ngày) Ban Tổ chức
Tỉnh ủy
Đ/c Tuấn IT Đ/c Chí GĐ và đ/c Thuận PGĐ tham dự  
8h30 Họp trực tuyến thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Bà Rịa GM 344 Sở TNMT   đ/c Hồng KHTC tham dự Liên hệ đ/c Bửu Lộc 0899 988 385
16h00 Giao ban trực tuyến với BTV Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 621-TB/TU Bí thư
Tỉnh ủy
QLVT Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301