Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác dự kiến từ ngày27/6/2022 đên ngày 03/7/2022
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng 6 năm 2022
TUẦN 26 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 27/6/2022 ÷ 03/7/2022
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
27/6
8h00 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (cả ngày) GM597 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Sở KHĐT Đ/c Chí GĐ họp buổi sáng; Đ/c Sơn PGĐ họp buổi chiều VPUBT (P.301)
8h30 Họp cho ý kiến về quy mô nút giao khác mức tại Ẹo Ông Từ và phương án nút giao tại Vòng xoay tượng đài Dầu khí, thành phố Vũng Tàu (GM 90/SGTVT) Đ/c Tuấn PGĐ P.KHTC; QLKC; BQLBT Theo Giấy mời số 90/GM-SGTVT Sở NNPTNT
14h00 Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh BRVT Lãnh đạo Tỉnh ủy   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự Phòng họp BTV TU
14h30 Làm việc với đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 108-QĐ/UBKTTU ngày 15/4/2022 của UBKT Tỉnh ủy Đoàn Kiểm tra Đ/c Danh - Đảng vụ Theo Giấy mời số 58-GM/ĐU ngày 24/6/2022 (BCH ĐUS) - HOÃN HỌP Phòng họp 302 Sở GTVT
 
Thứ ba 28/6 8h00 Nghe báo cáo nội dung liên quan đến dự án đường gom dọc tuyến QL51 qua địa bàn thị xã Phú Mỹ Đ/c Khánh PCT P.KHTC; QLKC   VPUBT (302)
8h00 Nghe báo cáo các dự án: 1. Bệnh viện phường 11, TPVT; 2. Trường đại học BRVT, TPVT; 3. Phương án xử lý BVBR (cũ) Đ/c Tuấn PCT     VPUBT
8h00 Rà soát, thống nhất chức năng bến thủy nội địa tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến đầm (GM140) Sở Nông nhiệp   Phòng QLCB tham dự Phòng họp A sở NNNT
8h30 Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ GTVT Đ/c Bộ trưởng Bộ GTVT P.KHTC; VPS Ban Giám đốc dự Phòng họp 602 Sở GTVT
8h30 Họp xem xét đề xuất đầu tư cải tạo, mở rộng đường ven biển đoạn qua KDL sinh thái và nghỉ dưỡng Sài Gòn - Hồ Cốc_GM91 Đ/c Tuấn PGĐ   Theo giấy mời số 91/GM-SGTVT ngày 22/6/2022 Phòng họp sở 302
8h30 Góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết "Đề án chuyển đổi nghề cho tàu cá đang hoạt động khai thác ven bờ và các nghề hủy diệt nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh"_GM132 Sở NNPTNT   Đ/c Danh T.tra tham dự Phòng họp A- Sở NNPTNT
13h30 Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về các nội dung: : "…Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022": Đ/c Bí thư Tỉnh ủy   Đ/c Chí - Giám đốc tham dự Phòng họp BTV TU
14h00  Tham dự buổi làm việc kết hợp kiểm tra thực địa khu đất 36.817,lm2 đất quốc phòng tại Phường 2, thành phố Vũng Tàu_GM292 Sở TNMT   Phòng QLCB tham dự Hiện trường
15h00 Làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách bằng tàu thủy từ TPHCM đi Côn Đảo và ngược lại Đ/c Khánh PCT P.QLVT; P.QLCB Đ/c Chí Giám đốc VPUBT (302)
 
Thứ tư
29/6
08h00 Họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Đ/c Khánh PCT Sở Tư pháp   VPUBT (307)
8h30 Rà soát, nghiên cứu ý kiến của Kiểm toán nhà nước, thống nhất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Kiểm toán nhà nước những vấn đề còn vướng mắc về thuê đất của Trung tâm Đăng kiểm và trường trung cấp nghề GTVT (TBKL số 405 của UBND tỉnh) Đ/c Chí -Giám đốc Sở Trường TCN, TTĐK, PKHTC Theo giấy mời VPUBT (302)
8h30 Nghe báo cáo về giải pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài Đ/c Vinh PCT     VPUBT(501)
8h30 Tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đảng viên, công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu_GM98 Ban Tuyên giáo TU   Đ/c Phúc KHTC, Linh QLVT tham dự Hội trường B-TTHN
8h30  Họp về việc phối hợp trong xử lý hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu Đ/c Thuận PGĐ KHTC Theo thư mời Phòng họp sở 302
9h30 Tham dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội tỉnh BRVT 6 tháng đầu năm 2022 (GM25) Cục TK   Phòng KH-TC tham dự Hội trường tầng 5, Cục TK
10h00 Nghe báo cáo việc chuẩn bị tổ chức kiểm điểm theo kết luận số 404/KL-TTCP Đ/c Chủ tịch Thanh tra tỉnh   VPUBT (302)
14h00 Họp TTr UBND tỉnh nghe báo cáo: 1. Tình hình tổ chức Đại hội TDTT; 2. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền SDĐ; 3. Vấn đề còn tồn đọng liên quan đến phần vốn nhà nước tại Công ty CP xuất nhập khẩu Côn Sơn;  4. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2022-2025 Chủ tịch, các PCT Sở VHTT, TC, DL   VPUBT (307)
14h00 Hội nghị trực tuyến công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 TTrUB Sở KHĐT, Cục TK   VPUBT (302)
14h30 Hội nghị trực tuyến của BCS Đảng Bộ Ngoại giao quán triệt Kết luận 12-KL/TW của BCT và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ Đ/c Phó Bí thư Thường trực     VPUBT (301)
14h30 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho Công ty TNHH xây dựng và phát triển Phước Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Mở rộng cảng thủy nội địa tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ (GM295) Sở TNMT     UBND phường Tân Phước
 
Thứ năm
30/6
8h00 Họp Tập thể UBND tỉnh: 1. Thông qua Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 2. Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 của TU về phát triển đô thị; 3. Nghe báo cáo chương trình phát triển đô thị Long Hải  Chủ tịch
Các PCT
VPUBT, Sở XD   VPUBT (301)
8h30 Tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đảng viên, công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu_GM98 Ban Tuyên giáo TU   Đ/c Hiền QLCB, Trang QLVT tham dự Hội trường tầng trệt -Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
8h30 (dự kiến) Họp sơ kết công tác thí điểm sử dụng xe 04 bánh có gắn động cơ (động cơ điện hoặc động cơ xăng) để vận chuyển khách tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đ/c Thuận PGĐ   Theo thư mời Phòng họp sở 302
14h00 Nghe báo cáo rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Đ/c Chủ tịch Thanh tra tỉnh   VPUBT (301)
14h00 Họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Đ/c Phó Bí thư Thường trực     VPTU
14h00 Làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Bộ Xây dựng Đ/c Vinh PCT Sở XD   VPUBT (307)
 
Thứ sáu
01/7
8h00 Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày) để cho ý kiến: Báo cáo tình hình KT-XH và công tác XD Đảng; các Tờ trình HĐND Khóa VII; Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hồ Tràm, quy hoạch thị trấn Phước Bửu…" Đ/c Bí thư Tỉnh ủy     VPTU
8h30 Hội thảo "Đồng hành cùng doanh nghiệp ứng phó rủi ro từ khủng hoảng Covid-19" Đ/c Khánh PCT Sở CT   HTC1-TTHN
08h30 Hội nghị CBCC, BCH, BGĐ về các nội dung: 1. Gặp mặt công chức nghỉ hưu và nghỉ việc theo chế độ; 2. Công tác cán bộ; 3. Tập thể BGĐ cho ý kiến về dự thảo Quy trình nội bộ thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư XDCT thuộc thẩm quyền sở GTVT. Đ/c Chí - Giám đốc Sở VPS, P.QLKC Theo Giấy mời Phòng họp 302 Sở GTVT
15h00 Dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đ/c Tuấn PCT   Đ/c Chí - GĐ Sở dự KS Dầu Khí
Chủ nhật 03/7 17h30 Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2022 Chủ tịch, Đ/c Tuấn PCT Sở VHTT   Quảng trường công viên Bà Rịa