Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Quyết định quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 25/11/2021
Số lượt xem: 94
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:             /SGTVT-KHTC

V/v báo cáo đánh giá tác động của Quyết định quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

Text Box: Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng          năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc ban hành Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung giao tại Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, qua rà soát các văn bản pháp liên quan đến công tác bảo vệ môi trường đối với các lĩnh vực quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại, Sở GTVT xin báo cáo đánh giá tác động của quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại như sau:

1. Cơ sở pháp lý xây dựng quyết định

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung giao tại Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

2. Đánh giá tác động của quyết định đến hoạt động vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Những tác động tích cực

Việc ban hành quyết định quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại có những tác động tích cực như sau:

- Tạo cơ sở pháp lý và tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuân thủ các quy định về thời gian vận chuyển chất thải trên các tuyến đường nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị trong các khu vực đô thị, đông dân cư.

- Bắt buộc các chủ cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại phải xử lý phải lặp đặt thiết bị định vị trên các phương tiện vận chuyển theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường nhằm giúp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát các phương tiện trong quá trình lưu thông; kiểm soát được việc vận chuyển đổ thảo sai quy định;

- Nâng cao công tác tuyên truyền và chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm, cam kết thực hiện của các chủ cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn quản lý các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại đi theo đúng lộ trình và thời gian vận chuyển theo kế hoạch; cung cấp lộ trình và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại cho cơ quan quản lý đường bộ địa phương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức kiểm tra các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại do cơ quan có thẩm quyền cấp; Theo dõi dữ liệu hành trình của phương tiện vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận, điều chỉnh đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường; kiểm tra xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải rắn theo quy định của pháp luật về Giao thông đường bộ.

- Từng bước đưa hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn quản lý các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại đi vào nề nếp; tăng cường công tác giám sát, quản lý chất thải, đặc biệt đối với chất thải nguy hại; góp phần bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh.

2.2. Các tác động tiêu cực  

- Việc quy định thời gian, tuyến đường vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bắt buộc một số doanh nghiệp, người lao động phải tổ chức thực hiện công việc vào ban đêm làm tăng thêm chi phí và ảnh hưởng đến một phần sức khỏe của người lao động.

- Các chủ cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phải chịu sự kiểm tra kiểm soát của nhiều cơ quan chức năng về công tác giám sát theo quy định về môi trường, giao thông vận tải, an ninh trật tự; phải thực hiện các thủ tục khai báo cung cấp lộ trình và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan

- Việc đầu tư thêm thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện làm tăng thêm chi phí đầu tư cho thiết bị vận chuyển chất thải.

3. Đánh giá tác động của Thủ tục hành chính:

Việc ban hành quyết định quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

4. Kết luận, kiến nghị:

Qua phân tích các yếu tố tác động của quyết định quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh cho thấy tác động của quyết định có nhiều mặt tích cực vượt trội cần thiết ban hành quy định để triển khai thực hiện. Sở Giao thông vận tải kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện./.  

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Quyết định quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha