Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Dự thảo TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 25/11/2021
Số lượt xem: 96
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /TT-SGTVT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng       năm 2021

 

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quy định tuyến đường, thời gian vận

chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường

và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

­

Text Box: Dự thảoKính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung giao tại Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10;

Sở Giao thông vận tải đã tổ chức phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị tham gia vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh và kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các nội dung như sau:

1. Tên quyết định

Quyết định Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Phạm vi điều chỉnh của quyết định

Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt,chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4. Quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt,chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

Gồm đường trong khu vực đô thị (đường đô thị) và đường ngoài khu vực đô thị (gồm các tuyến đường còn lại như đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện,…).

1. Đối với vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

 - Đối với đường đô thị: thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ 18 giờ ngày hôm trước đến trước 6 giờ ngày hôm sau.

- Đối với đường ngoài khu vực đô thị: không quy định thời gian.

2.Đối với vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường

Không quy định thời gian vận chuyển nhưng phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải có thiết bị định vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuậttheo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

3.Đối với vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

Không quy định thời gian vận chuyển nhưng chất thải nguy hại khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện chuyên dụng phù hợp đến cơ sở xử lý chất thải. Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phối lắp đặt thiết bị định vịtheo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

4. Các khung thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nêu trên không áp dụng đối với những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Trách nhiệm các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt,chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

- Chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên đường bộ.

- Cung cấp lộ trình và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho cơ quan quản lý đường bộ địa phương.

- Có trách nhiệm quản lý các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hạiđi theo đúng lộ trình và thời gian vận chuyển theo kế hoạch.

5.2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức kiểm tra các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Theo dõi dữ liệu hành trình của phương tiện vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận, điều chỉnh đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường.

5.3. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẻ các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt,chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại thuộc địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt tuân thủ các quy định về thời gian và tuyến đường vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại quyết định này.

5.4. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải

Tổ chức kiểm tra xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt,chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về Giao thông đường bộ.

Sở Giao thông vận tải kính trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét, phê duyệt./.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Như trên;

- Các Sở: TNMT, XD, Tư pháp;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, KTN.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thượng Chí

 

 

 

 

 

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha